මම Wordpress වලින් E-commerce සයිට් හදපු Themes

sajith1100

Active member
 • May 27, 2012
  274
  225
  43
  මම Wordpress වලින් E-commerce සයිට් හදපු Themes ඔයාලට දෙන්න හිතුවා දිගටම ඉස්සරහට හදන ඒවා ඇතුළුව දෙනවා Life Time Update සමග.

  Nulled නමේ , (GPL සයිට් වලින් ගන්න ඒවා)


  Update එකක් අවොත් මේ thread එකෙන් මට කියන්න මම දෙන්නම් අළුත් File එක.

  Unlimited Sites පුළුවන් Key ඉල්ලන්නේ නෑ

  අද දෙන්නේ දෙකයි, තව කිහිපයක් තියෙනවා ඒවා thread එකේ ඉස්සරහට Update කරන්නම්


  Besa - Elementor Marketplace WooCommerce Theme​

  Theme - https://themeforest.net/item/besa-elementor-marketplace-woocommerce-theme/25205400
  Demo - https://preview.thembay.com/besa/
  Download Link - https://drive.google.com/drive/folders/18-sYGCtEehs7RmwRbdlvwUX0YOrKXqO5?usp=sharing
  Virus නෑ - https://www.virustotal.com/gui/file...a36b1686013180017a92d80aa4a0761778f/detection


  Revo - Multipurpose Elementor WooCommerce WordPress Theme (25+ Homepages & 5+ Mobile Layouts)​


  Theme - https://themeforest.net/item/revo-multipurpose-responsive-woocommerce-theme/18276186
  Demo - https://preview.themeforest.net/ite...0.1728823378.1623830522-1536138839.1623106554
  Download Link - https://drive.google.com/drive/folders/1bk8uSzW3k4msgYPPgTbpj4RA_QVSY7iC?usp=sharing
  Virus නෑ - https://www.virustotal.com/gui/file...dd4007e5162309de4b65fd2fb5e15fb777c/detection

  මේ දෙකම Elementor Support , Elementor Pro ඕනම් මෙන්න https://elakiri.com/threads/elementor-pro-free-life-time-update-එක්කම.1994376/#post-26550193


  මේ Google Drive Link දැන් වැඩ නෑ නේද?
   
  • Like
  Reactions: Nadun26