මානසික ඩොක්ටර් කෙනෙක් ඔනේ

awankaya

Member
Aug 15, 2018
1,045
78
0
ඔබෙ හිත ලග
මානසික ඩොක්ටර් කෙනෙක් ඔනේ

කොල්ලනේ මට කියපල්ලකො උබලා දන්න හොද මානසික ඩොක්ටර් කෙනෙක්
 

BigWillJrCock

Member
Mar 9, 2019
404
24
0
Colombo
උඹට ඕන හොඳට ඉන්න කෛක්ද...නැත්තම් නැස්තාර් වුන මානසික ඩොකෙක්ද?:angry: