මුල සිට ඉංග‍්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට උනන්දු වන අයට කදිම අවස්ථාවක්.

Udenit

Junior member
  • Sep 23, 2020
    36
    60
    18
    • මුල සිට ඉංග‍්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට උනන්දු වන අයට කදිම අවස්ථාවක්. දිනකට විනාඩි 3 ක් වැනි සුලු කාලයක් වැය කොට කෙටි පාඩම් මාර්ගයෙන් මාස 3 කදී සාමාන්ය මට්ටමට ලගා වීමට අවස්ථාවක්. • Nouns සහ Pronouns පිළිබදව හැදින්වීම පලමු වන පාඩමෙන් (කරුණාකර SUBSCRIBE කිරීමෙන් ලයික් කිරීමෙන් කමෙන්ට් කිරීමෙන් සහයෝගය ලබා දෙන්න.(y)