මූ යකෝ වල් ගිහන්නා.

wiky123

Well-known member
 • Oct 19, 2013
  801
  826
  93
  ඒ වගේ හෝ ඊට වඩා හොයනවා. නිකමට හිතපන් හිඟන්නෙක් පැයකට බස් 10කට නැග්ගා කියල. එක බස් එකකින් රු.100ක් ආවනම්. දවසට පැය 8ක් වැඩ කරානම් ඌ රුපියල් 8000ක් හොයලා. සතියට දවස් පහක් වැඩ කරත් රුපියල් 40,000යි. මාසෙට රුපියල් 160,000යි.
   

  KingJulian

  Active member
 • Nov 21, 2013
  276
  91
  28
  ඒ වගේ හෝ ඊට වඩා හොයනවා. නිකමට හිතපන් හිඟන්නෙක් පැයකට බස් 10කට නැග්ගා කියල. එක බස් එකකින් රු.100ක් ආවනම්. දවසට පැය 8ක් වැඩ කරානම් ඌ රුපියල් 8000ක් හොයලා. සතියට දවස් පහක් වැඩ කරත් රුපියල් 40,000යි. මාසෙට රුපියල් 160,000යි.
  aannndd, tax free ;)
   
  • Haha
  Reactions: pavanruka