මේ වෙලාවේ උන්ට උදවු කරන්න එපා. පාට කන්නාඩි ගලවලා වරෙන්. #Copied.

ESL

Well-known member
 • Mar 16, 2016
  1,787
  1,261
  113
  රජයේ අනවශ්‍ය වියදම් කපා හරින්න පුළුවන්. උදා :- කෝටි ගණන් වියදම් කරලා වාහන ගෙන්වන එක. ඇමතිවරුන්ට සැප ගන්න දෙන දීමනා. අනිත් එක සුදුස්සන් අදාල තැන් වලට පත්කිරීම. නාකි මයිනගේ සුදු අලි ව්‍යාපෘති නතර කිරීම. ( කොරෝනා අස්සේ ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් හැදීම ).
  හරි මට දැන් කියන්න කොරෝනා අස්සේ ගෙනාපු වාහන මොනාද ? ඇමති වරුන්ට සැප ගන්න දෙන දීමනා මොනවද? නාකි මයිනගේ සුදු අලි ව්‍යාපෘති මොනවද? කොරෝනා අස්සේ හදපු ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් මොනවද? කියමු බලන්න.
   

  dilann

  Well-known member
 • Jul 6, 2018
  16,821
  46,867
  113
  එකමත් එක රටක
  ඇමති වරුන්ට සැප ගන්න දෙන දීමනා මොනවද?
  1. මහා භාණ්ඩාගාරය
  2. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව
  3. ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව
  4. කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  5. විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව
  6. රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව
  7. භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව
  8. රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව
  9. වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව
  10. තොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
  11. නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
  12. කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව
  13. සංවර්ධන මුල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව
  14. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
  15. ශ්‍රී ලංකා රේගුව
  16. සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව
  17. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය
  18. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය
  19. සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය
  20. ආනයනය හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
  21. ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව
  22. සියලුම රාජ්‍ය බැංකු, මුල්‍ය, රක්ෂණ හා ඒවායේ පාලිත සමාගම් රක්ෂිත මණ්ඩලය
  23. ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩලය
  24. ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව හා එහි පාලිත සමාගම් සහ අනුබද්ධ සමාගම්
  25. ණය තොරතුරු කාර්යාංශය
  26. සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
  27. ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසම
  28. ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාව
  29. ලෝහෝර් ආර්යා අරමුදල
  30. වර්ජන, කෝලහාල, සිවිල් කලබල හා ත්‍රස්තාවදය පිළිබඳ අරමුදල
  31. ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල
  32. සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල
  33. ශ්‍රම වාසනා අරමුදල
  34. ජාතික සෞඛ්‍ය සංවර්ධන අරමුදල
  35. වකුගඩු අරමුදල
  36. තේ ශක්ති අරමුදල
  37. කප්රුක අරමුදල
  38. රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමිකයින්ගේ භාර අරමුදල
  39. බුද්ධ ශාසන අරමුදල
  40. බෞද්ධ පුනරුද අරමුදල
  41. සීමාසහිත නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදල
  42. දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල
  43. නිමැයුම්කරුවන්ගේ අරමුදල
  44. තුරුසවිය අරමුදල
  45. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
  46. විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුව
  47. වනජීවි භාරය
  48. ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනය
  49. අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ දෙපාර්තමේන්තුව
  50. මාංශ භෝග හා ධාන්‍ය පර්යේෂණ සහ නිෂ්පාදන අධිකාරිය
  51. සීමාසහිත ජනතා ෆර්ටිලයිසර් එන්ටර්ප්‍රයිසස්
  52. දරුවන් සුරකිමු ජාතික භාර අරමුදල
   
  • Haha
  Reactions: Anatha sinhalu

  ESL

  Well-known member
 • Mar 16, 2016
  1,787
  1,261
  113
  1. මහා භාණ්ඩාගාරය
  2. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව
  3. ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව
  4. කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  5. විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව
  6. රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව
  7. භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව
  8. රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව
  9. වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව
  10. තොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
  11. නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
  12. කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව
  13. සංවර්ධන මුල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව
  14. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
  15. ශ්‍රී ලංකා රේගුව
  16. සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව
  17. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය
  18. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය
  19. සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය
  20. ආනයනය හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
  21. ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව
  22. සියලුම රාජ්‍ය බැංකු, මුල්‍ය, රක්ෂණ හා ඒවායේ පාලිත සමාගම් රක්ෂිත මණ්ඩලය
  23. ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩලය
  24. ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව හා එහි පාලිත සමාගම් සහ අනුබද්ධ සමාගම්
  25. ණය තොරතුරු කාර්යාංශය
  26. සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
  27. ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසම
  28. ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාව
  29. ලෝහෝර් ආර්යා අරමුදල
  30. වර්ජන, කෝලහාල, සිවිල් කලබල හා ත්‍රස්තාවදය පිළිබඳ අරමුදල
  31. ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල
  32. සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල
  33. ශ්‍රම වාසනා අරමුදල
  34. ජාතික සෞඛ්‍ය සංවර්ධන අරමුදල
  35. වකුගඩු අරමුදල
  36. තේ ශක්ති අරමුදල
  37. කප්රුක අරමුදල
  38. රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමිකයින්ගේ භාර අරමුදල
  39. බුද්ධ ශාසන අරමුදල
  40. බෞද්ධ පුනරුද අරමුදල
  41. සීමාසහිත නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදල
  42. දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල
  43. නිමැයුම්කරුවන්ගේ අරමුදල
  44. තුරුසවිය අරමුදල
  45. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
  46. විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුව
  47. වනජීවි භාරය
  48. ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනය
  49. අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ දෙපාර්තමේන්තුව
  50. මාංශ භෝග හා ධාන්‍ය පර්යේෂණ සහ නිෂ්පාදන අධිකාරිය
  51. සීමාසහිත ජනතා ෆර්ටිලයිසර් එන්ටර්ප්‍රයිසස්
  52. දරුවන් සුරකිමු ජාතික භාර අරමුදල
  මන් කිව්වේ. උඹ නම් යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල් ඩයල් එකක්. මන් අර කලින් thread එකකත් කිව්වා උඹ මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. පොඩ්ඩක් එක අහල දැනගනින්. සතුටුයි ඉතින් උඹලා වගේ උන් නේ 3% නියෝජනය කරන්නේ. මේ කපේකට චන්දයක් දිනන්න වෙන්නේ නෑ. sorry ඔයාගේ හිත රිදෙනවා නම්. එක ඉතින් උම්බලවගේ මුසලයන්ගේ dna වලම තියෙන අවුලක්. 😂😂😂
   

  dilann

  Well-known member
 • Jul 6, 2018
  16,821
  46,867
  113
  එකමත් එක රටක
  මන් කිව්වේ. උඹ නම් යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල් ඩයල් එකක්. මන් අර කලින් thread එකකත් කිව්වා උඹ මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. පොඩ්ඩක් එක අහල දැනගනින්. සතුටුයි ඉතින් උඹලා වගේ උන් නේ 3% නියෝජනය කරන්නේ. මේ කපේකට චන්දයක් දිනන්න වෙන්නේ නෑ. sorry ඔයාගේ හිත රිදෙනවා නම්. එක ඉතින් උම්බලවගේ මුසලයන්ගේ dna වලම තියෙන අවුලක්. 😂😂😂
  දැන් ඔය ටික බැසිල් ට දෙන්න හේතුව කියපන් කෝ ඌට සැප ගන්න නෙවෙයි නම් ? :lol:
  අඩෝ උබ මාව 3% ජෙප්පෙකුත් කරාද . හරි හරි. :lol:
   
  • Haha
  Reactions: Anatha sinhalu

  ESL

  Well-known member
 • Mar 16, 2016
  1,787
  1,261
  113
  දැන් ඔය ටික බැසිල් ට දෙන්න හේතුව කියපන් කෝ ඌට සැප ගන්න නෙවෙයි නම් ? :lol:
  අඩෝ උබ මාව 3% ජෙප්පෙකුත් කරාද . හරි හරි. :lol:
  අවුලක් නැ රාජපක්ෂ කියන තරමට තමයි ජෙප්පෝ ටෙලිපෝන් කබ්බෝ පරාද වෙන්නේ. තව කියපන්. 😂😂😂
   

  pathumputha

  Well-known member
 • Feb 20, 2018
  2,544
  4,887
  113
  හරි මට දැන් කියන්න කොරෝනා අස්සේ ගෙනාපු වාහන මොනාද ? ඇමති වරුන්ට සැප ගන්න දෙන දීමනා මොනවද? නාකි මයිනගේ සුදු අලි ව්‍යාපෘති මොනවද? කොරෝනා අස්සේ හදපු ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් මොනවද? කියමු බලන්න.

  ට්‍රයි එකක් දැම්ම, වැඩේ වැරදුනා නෙමෙයි ද ??
  පාට කන්නාඩි නැතුව උත්තර දියන්
   
  • Haha
  Reactions: Anatha sinhalu

  dilann

  Well-known member
 • Jul 6, 2018
  16,821
  46,867
  113
  එකමත් එක රටක
  අවුලක් නැ රාජපක්ෂ කියන තරමට තමයි ජෙප්පෝ ටෙලිපෝන් කබ්බෝ පරාද වෙන්නේ. තව කියපන්. 😂😂😂
  රාජපක්ෂක් කොහෙන්ද ආවේ ?
  උබ ගලවපු පාට කන්නාඩි ආයිත් දාගත්තද ? 🤦‍♂️
   

  Edward Kenway

  Well-known member
 • Jan 8, 2015
  5,841
  4,246
  113
  කෝ රන්ජන්ගේ හඬ පට ටිකත් දාපන්. එතකොට complete. 😂😂😂

  රන්ජන්ගේ හඬපට වලයි SC තීන්දුවයි අතර සම්බන්දෙ මොකද්ද පොන්ස්? ඌ SC judges ලට කතා කරලද? :rofl:
  ගූ හලාගෙන දුවපු පොන්නයෝ මෙහෙ වරෙන්
   
  • Haha
  Reactions: Anatha sinhalu

  pathumputha

  Well-known member
 • Feb 20, 2018
  2,544
  4,887
  113
  අවුලක් නැ රාජපක්ෂ කියන තරමට තමයි ජෙප්පෝ ටෙලිපෝන් කබ්බෝ පරාද වෙන්නේ. තව කියපන්. 😂😂😂

  මචන් කණ්ණාඩියේ පාට ගෑවිලා
   
  • Haha
  Reactions: dilann

  ESL

  Well-known member
 • Mar 16, 2016
  1,787
  1,261
  113
  ගූ හලාගෙන දුවපු පොන්නයෝ මෙහෙ වරෙන්
  අඩෝ රසායනික පො$%%^^ උඹ ඉන්නවද. මන් පාලුවෙන් හිටියේ. welcome to the show. 😂😂😂

  මචන් කණ්ණාඩියේ පාට ගෑවිලා
  ජෙප්පොන්ගේ රාජපක්ෂ මන්ත්‍රය...

  2005 - රාජපක්ෂ
  2006 - රාජපක්ෂ
  2007 - රාජපක්ෂ
  2008 - රාජපක්ෂ
  2009 - රාජපක්ෂ
  2010 - රාජපක්ෂ
  2011 - රාජපක්ෂ
  2012 - රාජපක්ෂ
  2013 - රාජපක්ෂ
  2014 - රාජපක්ෂ
  2015 - පැරදුනත් රාජපක්ෂ
  2016 - පැරදුනත් රාජපක්ෂ
  2017 - පැරදුනත් රාජපක්ෂ
  2018 - පැරදුනත් රාජපක්ෂ
  2019 - රාජපක්ෂ
  2020 - රාජපක්ෂ
  2021 - රාජපක්ෂ

  2004 - ජෙප්පෝ 39 ක් පාර්ලිමේන්තුවේ.
  2021 - ජෙප්පෝ 3 ක් පාර්ලිමේන්තුවේ.

  මේ මන්ත්‍රය කොතරම් බලසම්පන්නද මිත්‍රවරුනි. මතුරන්න මතුරන්න අඩු වෙනවා.
  ------ Post added on Aug 19, 2021 at 4:27 PM
   

  Edward Kenway

  Well-known member
 • Jan 8, 2015
  5,841
  4,246
  113
  අඩෝ රසායනික පො$%%^^ උඹ ඉන්නවද. මන් පාලුවෙන් හිටියේ. welcome to the show. 😂😂😂
  පාලුවෙන් හිටියේ ගෙදරද පොන්නයෝ? පහුගිය ටිකේ තෝ හැන්ගිලානේ හිටියේ :rofl:

  කෝ උත්තර දීපන් දැන්
   

  dilann

  Well-known member
 • Jul 6, 2018
  16,821
  46,867
  113
  එකමත් එක රටක
  ජෙප්පොන්ගේ රාජපක්ෂ මන්ත්‍රය...

  2005 - රාජපක්ෂ
  2006 - රාජපක්ෂ
  2007 - රාජපක්ෂ
  2008 - රාජපක්ෂ
  2009 - රාජපක්ෂ
  2010 - රාජපක්ෂ
  2011 - රාජපක්ෂ
  2012 - රාජපක්ෂ
  2013 - රාජපක්ෂ
  2014 - රාජපක්ෂ
  2015 - පැරදුනත් රාජපක්ෂ
  2016 - පැරදුනත් රාජපක්ෂ
  2017 - පැරදුනත් රාජපක්ෂ
  2018 - පැරදුනත් රාජපක්ෂ
  2019 - රාජපක්ෂ
  2020 - රාජපක්ෂ
  2021 - රාජපක්ෂ

  2004 - ජෙප්පෝ 39 ක් පාර්ලිමේන්තුවේ.
  2021 - ජෙප්පෝ 3 ක් පාර්ලිමේන්තුවේ.

  මේ මන්ත්‍රය කොතරම් බලසම්පන්නද මිත්‍රවරුනි. මතුරන්න මතුරන්න අඩු වෙනවා.
  ------ Post added on Aug 19, 2021 at 4:27 PM
  ඔය පාට කන්නාඩි ගලවන්න.
   
  • Haha
  Reactions: pathumputha

  ESL

  Well-known member
 • Mar 16, 2016
  1,787
  1,261
  113
  පාලුවෙන් හිටියේ ගෙදරද පොන්නයෝ? පහුගිය ටිකේ තෝ හැන්ගිලානේ හිටියේ :rofl:

  කෝ උත්තර දීපන් දැන්
  ඇයි මේ ඩොන් ගිහිල්ලා. ජෙප්පන්ට බනිනකොට රිදෙනවා නේ. 😂😂😂
   

  Edward Kenway

  Well-known member
 • Jan 8, 2015
  5,841
  4,246
  113
  ඇයි මේ ඩොන් ගිහිල්ලා. ජෙප්පන්ට බනිනකොට රිදෙනවා නේ. 😂😂😂
  උත්තර නෑ නේද මල් පොන්නයෝ? :rofl:

  රන්ජන්ගේ හඬපට වලයි SC තීන්දුවයි අතර සම්බන්දෙ මොකද්ද පොන්ස්? ඌ SC judges ලට කතා කරලද? :rofl:
   

  pathumputha

  Well-known member
 • Feb 20, 2018
  2,544
  4,887
  113
  1629370932630.png
   

  hasithayad

  Well-known member
 • Sep 28, 2011
  10,279
  1
  13,695
  113
  මේ හෑල්ලෙ සාරාංශය තමා මේක

  අපි කොරෝනා පැතිරෙනකල් පොන්නයො වගේ බලන් හිටියා. අපිට වැරදුනා. ඒත් දැන් මේ රට වහන්න වෙලාව නෙවෙයි, රට වැහුවොත් මිනිස්සුන්ට කන්න නැතිවෙයි, උද්ගෝෂනේ කරපු එක වැරදී, ඒක නිසා තමා වැඩි උනේ. අනිත් පක්ෂවලට කඩේ යන කට්ටිය ඔක්කොම පොහොට්ටුවට කඩේ යන්න. මේ වෙලාවෙ පොහොට්ටුවට කඩේ ගියෙ නැත්නම් රට ඉවරයි, තවත් මේ වගේ අවුරුදු ගානක් විඳවන්න වෙයි. පොහොට්ටුවට කඩේ යන්නෙ නැති කාටවත් කිසිම උදව්වක් කරන්න එපා. එයාලා රට පාවා දෙනවා