රජයේ පාසල් බදවාගෑනිම් -2020

HANDY.MERLIN

Well-known member
 • Aug 14, 2013
  1,225
  352
  83
  රජයේ පාසල් බදවාගෑනිම් -2020

  2020 එක වසරට රජයේ පාසල් වල බදවාගෑනිම් කවද වගෙද කරන්නේ අදහසක් තිබෙද ?
   

  slguy

  Active member
 • Mar 28, 2007
  485
  55
  28
  Galle, Sri Lanka
  මැයි මාසේ විතර ඉල්ලුම්පත් කැඳවාවි. ඩොකියුමන්ට් ලෑස්ති කරගන්න.
   

  sika2

  Well-known member
 • Nov 15, 2013
  3,227
  487
  83
  දැන් බඳවා ගන්න කොට ආදිශිෂ්‍ය පදනම සහ පදිංචිය වෙන වෙනම සලකනවද නැත්තං දෙකටම හම්බවෙන ලකුණු එකතු කරලා ලිස්ට් එකක් හදනවද?
   

  HANDY.MERLIN

  Well-known member
 • Aug 14, 2013
  1,225
  352
  83
  දැන් බඳවා ගන්න කොට ආදිශිෂ්‍ය පදනම සහ පදිංචිය වෙන වෙනම සලකනවද නැත්තං දෙකටම හම්බවෙන ලකුණු එකතු කරලා ලිස්ට් එකක් හදනවද?

  මැයි මාසේ විතර ඉල්ලුම්පත් කැඳවාවි. ඩොකියුමන්ට් ලෑස්ති කරගන්න.


  Document kiwwe grama sewa sahathika arawamewada??
   

  HANDY.MERLIN

  Well-known member
 • Aug 14, 2013
  1,225
  352
  83
  දැන් බඳවා ගන්න කොට ආදිශිෂ්‍ය පදනම සහ පදිංචිය වෙන වෙනම සලකනවද නැත්තං දෙකටම හම්බවෙන ලකුණු එකතු කරලා ලිස්ට් එකක් හදනවද?

  Matath owa thama danaganna ona.
   

  HANDY.MERLIN

  Well-known member
 • Aug 14, 2013
  1,225
  352
  83
  දැන් බඳවා ගන්න කොට ආදිශිෂ්‍ය පදනම සහ පදිංචිය වෙන වෙනම සලකනවද නැත්තං දෙකටම හම්බවෙන ලකුණු එකතු කරලා ලිස්ට් එකක් හදනවද?

  පදිංචියෙන්ද යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ

  Hora kramayakuth balanawa bans