රෙදි නැති වූ කිකිළියක "ගේ" කතාව..

Sachin253

Active member
 • May 4, 2015
  528
  98
  43
  තැනක් නෑ
  ශම්මේ ඉටිම් බුවා අයියට තුබ පැතුම්ලූ ඈ:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

  giphy.gif