ලෝකේ ලස්සනම කෙල්ල ලංකාවේ

KuKu KoKa

Well-known member
 • Feb 17, 2020
  1,708
  4,401
  113
  So this Means you have seen all the girls in the world?

  ow ponnayo. I have associated with many women in the world, from the aristocracy to the lower classes. Generally, women in Sri Lanka are not so pretty. But this girl is more beautiful than any other girl in the world.
   
  • Haha
  Reactions: Master malli

  SLK_sri

  Well-known member
 • Oct 27, 2018
  17,230
  15,505
  113
  ow ponnayo. I have associated with many women in the world, from the aristocracy to the lower classes. Generally, women in Sri Lanka are not so pretty. But this girl is more beautiful than any other girl in the world.

  dan confirm uba amazin thamai
   
  • Haha
  Reactions: pcguru

  wpmanoj

  Well-known member
 • Nov 18, 2010
  1,091
  2,274
  113
  indrajith -> indrajith lite -> kingsultan -> maskoora -> kuku koka

  ඇයි බං මේම. ඇඩ්මින් මුංට කීයක් හරි දියන් කිරිය දුව වන්න දෙන පට්ට ගේම.
   

  RandomGuy

  Well-known member
 • Oct 15, 2014
  11,613
  7,119
  113
  ow ponnayo. I have associated with many women in the world, from the aristocracy to the lower classes. Generally, women in Sri Lanka are not so pretty. But this girl is more beautiful than any other girl in the world.

  not “many” pons. It should be “every” if your original statement is correct.