වම්බටු , ගහලා, පලා ගන්න ගිය අවස්ථාවක්

Honey Bunch

Well-known member
 • Nov 24, 2018
  4,175
  5,841
  113
  Kandy

  260929945_467522615004948_3765107475716502398_n.jpg


  261387710_467522661671610_8581509977419958930_n.jpg
   

  Honey Bunch

  Well-known member
 • Nov 24, 2018
  4,175
  5,841
  113
  Kandy
  261084739_467540951669781_1389650114275953318_n.jpg


  කුට්ටි බටු
  ------ Post added on Nov 25, 2021 at 4:17 PM

  බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බුද්ධිමත් රාජ්‍ය සේවයේ හදවතේ මනාපය.
  ------ Post added on Nov 25, 2021 at 4:20 PM

  Thissa Kuttiarachchi limited who can comment on this post.
  ------ Post added on Nov 25, 2021 at 4:21 PM