ශ්‍රී ලංකාවේ අවට මුහුදු තී‍රයේ වෙසෙන තල්&#3512

Chrisrg

Member
Sep 17, 2011
2,334
215
0
කඩුවෙල
ශ්‍රී ලංකාවේ අවට මුහුදු තී‍රයේ වෙසෙන තල්&#3512

heady.gif


තඩි ලැයිස්තුවක් තියෙන හින්දා, ‍ඕං හැම තල්මසුන් ගැනම සහ මුල්ලන ගැන කෙටියෙන් දාන්නම් ඕං..:baffled:

අපි ආඩම්බර විය යුතුයි මේ වාගෙ මුහුදු තීරයක් වාගේම, ලොකයේ වෙසෙන බොහෙමයක් තල්මසුන් සහ මුල්ලන්,විශේෂයෙන්ම දුර්ලබ තල්මසුන් ‍අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු තිරයන් අවට ඉන්න එක ගැන.:cool::yes::Dබොහොමයක් ප්‍රසිද්ධ නාලිකාවන්(ඩිස්කවරි) ලංකාවේ මුහුදු තීරයන් රූගත කරන්න පැමිණිනෙනවා මේ හේතුවෙන්. යුදමය වතාවරණය තියෙන කාලයදි තුළත් ත්‍රිකුණාමල මුහුදු තිරයටත් නිරන්තරයෙන්ම මේ නාලිකාවන් වල අය ආවා:oo::D. මේ තල්මසුන් සහ මුල්ලන් ගැන ශ්‍රී ලංකික වන අප දැනුවත්ව හිටියෙ නැහැ,මොකද යුදමය වතාවරනයත් සමග:oo:.විශේෂයෙනම් මේ තලමසුන් ප්‍රසිද්ධ වීමට තවත් හේතුවකනම් සංචාරක කාර්මානතයයි.:D

මේ Whales ( Cetecea ‍සිටේශීයා) ග්‍රොත්‍රයට තමයි මේ මුල්ලන්(ඩොල්ෆින්ලා),තල්මසුන් සියල්ලම ඇතුලත් වන්නෙ:D

මුල්ලන්ගෙන්(ඩොල්ෆින්ලාගෙන්) පටන් ගමු.:Dකුලය ඩෙල්ෆිනිඩේ(Delphinidae).

common_dolphi.gif

සුලභ මුල්ලා Common Dolphine
දිගින් අඩි 8.8 වන අතර 150kg බරකින් යුතුයි.


pilot.gif

කෙටිවරල් නියමු තල්මසා Short finned pilot whale
ගැහුණු සතා දිගින් අඩි 17 වන අතර බර 1500kg වේ,පිරිමි දිග අඩි 24ක් වන අතර බර 3000kg වේ.


rissos_copy.gif

මලින මුල්ලා Rissos Dolphin
ගින් අඩි 12.5 වන අතර 500kg බරකින් යුතුයි.


frasers_copy.gif

කෙටි හොට මුල්ලා Frasers Dolphin
ගින් අඩි 8.8 වන අතර 210kg බරකින් යුතුයි.Pgymykillerwhale.gif

කුරු මිනීමරු තල්මසා Pygmy killer Whale
දිගින් අඩි 8.5 වන අතර බර 170kg වේ.


kw1_copy.gif

මිනීමරු තල්මසා Killer Whale
දිගින් ගැහුණු සතා අඩි 17,පිරිමි සතා අඩි 30 වන අතර ගැහුණු සතා 2270kg බරකින්ද,පිරිමි සතාගේ බර 5400kg වේ .


Melon_headed_Whale.gif

පුහුලොළු තල්මසා Melon headed Dolphin
දිගින් අඩි 9.8 වන අතර 210kg බරකින් යුතුයි.


False_Killer_Whale_copy.gif

බොරු මිනීමරු තල්මසා False killer Whale
ගැහැණු සතා දිගින් අඩි 16.5,පිරිමි සතා අඩි 19.5 වන අතර 1360kg බරකින් යුතුයි.


hump_copy.gif

කබර මුල්ලා Indo-pacific hump-back Dolphin
දිගින් අඩි 6.6ත් අඩි 9.2 ත් වන අතර බර 150kg ත් 200kg වේ.


striped_dolphin_copy.gif

තිත් මුල්ලා Striped Dolphin
ගැහුණු සතා දිගින් අඩි 8ක්,පිරිමි සතා අඩි 8.5ක් වන අතර 150kg බරකින් යුතුයි.


pantropicalspotteddolphin_copy.gif

වයිරම් මුල්ලා Pan tropical spotted Dolphin
දිගින් අඩි 8.2 වන අතර 120kg බරකින් යුතුවේ.


Server_File_Servlet_spinner_FAO_copy.gif

සන්නාලි මුල්ලා Spinner Dolphin
දිගින් අඩි 7.8 වන අතර 78kg බරකින් යුතුවේ.


rough_toothed_copy.gif

රළු දත් මුල්ලා Rough-Toothed Dolphin
වැඩුනු සතුකෙගු දිග අඩි 6 ත් අඩි 9 වන අතර 90kg ත් 155kg අතර බරකින් යුතුයි.


bottlenose_copy.gif

දිගසුඹු මුල්ලා Bottle nosed Dolphin
දිග අඩි 8.2ත් අඩි 12 ද වන අතර 190kg ත් 450kg අතර බරකින්
යුතුයි.


ෆොකෝනිඩේ (Phocoenidae)කුලයේ තල්මසුන් විශේෂයFinless_Porpoise_copy.gif

අවරල් මුල්ලා Finless Porpoise
දිග අඩි 7.5ක් වන අතර 72kg බරකින් යුතුයි.


Whales (Balaenopteride) බැලේනොප්ටෙරිඩේ කුලයේ තල්මසුන්

minke_copy.gif

මින්කි තල්මසා Minke Whale
දිග අඩි 35ක් වන අතර 9200kg බරකින් යුතුයි.


brydes_copy.gif

බ්‍රයිඩ්ගේ තල්මසා Brydes Whale
දිග අඩි 51ක් වන අතර 40000kg බරකින් යුතුයි.


blue_copy.gif

නිල් තල්මසා Blue Whale
දිග අඩි 78 - අඩි 100 ත් අතර ද, 76000kg-136000kg අතර බරකින් යුතුයි.


fin_copy.gif

වරල් තල්මසා Fin Whale
දිග අඩි 89ක් වන අතර 2700kg බරකින් යුතුයි.


humpback_copy.gif

මොල්ලි තල්මසා Hump backed Whale
දිග අඩි 52-56ත් වන අතර 40000kg බරකින් යුතුයි.


ෆිසටෙරිඩේ(Physeteridae) කුලයේ තල්මසුන්

pygmy_Sperm_copy.gif

කුරු මද තල්මසා Pygmy sperm Whale
දිග අඩි 11.5 ක් වන අතර 410kg බරකින් යුතුයි.


dwarf_Sperm_copy.gif

මිටි-මද තල්මසා Dwarf sperm Whale
දිග අඩි 8.9 ක් වන අතර 210kg බරකින් යුතුයි.


sperm_copy.gif

මද තල්මසා Sperm Whale
ගැහුණු සතකෙගු බර 24000kg වන අතර පිරිමි සතෙකුගෙ බර 57000kg වේ.
එ වාගෙම් ගැහුණු සතෙකුගේ දිග අඩි 36 ද පිරිමි සතෙකුගේ දිග අඩි 60ක් වේ.


සිෆිඩේ (
Ziphidae) කුලයේ තල්මසුන්

blainvilles_beaked_copy.gif

බ්ලේන්විල්ගේ හොට-උල් තල්මසා Blainville’s beaked Whale
පිරිමි සතා දිග අඩි 14.6 වන අතර 800kg බරකින්
යුතුයි.
ගැහැණු සතා දිග අඩි අඩි 15ක් වන අතර 990kg බරකින් යුතුයි.


ginko_copy.gif

ජපන් හොට-උල් තල්මසා Ginko-toothed beaked Whale
දිග අඩි 16 වන අතර 1500kg බරකින් යුතුයි.


cuviers_copy.gif

කවියර්ගේ හොට-උල් තල්මසා Goose beaked Whale
දිග අඩි 23 වන අතර බර 3000kg වේ.


--
මේම පොස්ට් එක සකස් කිරිමේදි යම් තොරතුරු ,දත්ත විකිපිඩියාව සහ Voices in the Sea යන වේබ් අඩවි වලින් ද ,මගේ දැනුමද උපයොගි කරගනිමින් එළකිරි සමාජිකයන් වන ඔබ වෙනුවෙන් පලකරන ලදි.:D

ඉමේජස් පෙන්නෙ නැත්තම් කියපන්:eek::sorry:

ඔබට මේම තල්මස්නුගෙ සහ මුල්ලන්ගෙ ශබ්ද ඇසිය යුතුනම් පිවිසෙන්න Voices in the Sea.මෙහි බොහො තල්මසුන්ගෙ,මුල්ලන්ගෙ ශබ්ද ශ්‍රවනය කළ හැක:D
http://cetus.ucsd.edu/voicesinthesea_org
 
Last edited:

Chrisrg

Member
Sep 17, 2011
2,334
215
0
කඩුවෙල
රේප් දෙන්නවා ම්ම මුකුත් හිතන්න එපා:D....පැය 24ක් යනකම් බැරිලු දෙන්න...:sorry::oo:
 
Last edited: