හෙට පන්සිල් වත් ගන්නවද?

S Fetus AKA Pseudo Khan

Well-known member
 • Nov 3, 2022
  2,329
  1,626
  113
  Lunatic Asylum
  මේක ඇහුවේ හෙට සිල්ගන්න ඕනේ හැබැයි එක සිල් පදයක් සමාදන් වෙන්න බෑ. ඒ තමයි අදින්නාදානා වේරමනී සික්ශාපදය. මොකද අපි ඉන්නේ Rogue State එකකනේ.