15500/- වගේ වෙන එකක් 3500/-ට ගන්න විදිය. adsense සල්ලි හෙයන අයට.