2024 ප්ලෑන් එක 😊😊

gamerlk

Well-known member
 • Dec 23, 2023
  3,973
  5,668
  113
  මාස 2කේ fake account ඵකක් හදන් අාවේ ඒකද..😹😹
  ෆේක් නම් ඇඩ්මින්ට රිපෝර්ට් කරපන්මිනිහො මෙතන ඔන්ලයින් චන්ඩියෙක් නොවී.

  උබ සැබෑ ලෝකෙ ෆේල්. එකට ෆොරුම් මෙම්බර් ල පලි නැ මානසික ලෙඩෝ :yes:
   

  dxx

  Well-known member
 • Dec 26, 2011
  14,363
  16,857
  113
  ෆේක් නම් ඇඩ්මින්ට රිපෝර්ට් කරපන්මිනිහො මෙතන ඔන්ලයින් චන්ඩියෙක් නොවී.

  උබ සැබෑ ලෝකෙ ෆේල්. එකට ෆොරුම් මෙම්බර් ල පලි නැ මානසික ලෙඩෝ :yes:

  මාස 2කේ fake account ඵකක් හදන් අාවේ තෝ fail නැති නිසාද.😹😹

  Fake හදල හදල ban වෙලා දැන් බණ ටෝකින්😹😹
   

  gamerlk

  Well-known member
 • Dec 23, 2023
  3,973
  5,668
  113
  මාස 2කේ fake account ඵකක් හදන් අාවේ තෝ fail නැති නිසාද.😹😹

  Fake හදල හදල ban වෙලා දැන් බණ ටෝකින්😹😹
  ඔයගේ ජීවිතෙ එකාම අචිව්මන්ට් එක පරණ එළකිරි අකුන්ට් එක නෙද

  මානසික ලෙඩාගෙ ඇත්ත තත්වේ කිව්වම හිතට හොදට වැදිල වගෙ. ඔය පිම්මටම ගිහින් බෙහෙත් ටිකකුත් ගනින්. 😹
   

  dxx

  Well-known member
 • Dec 26, 2011
  14,363
  16,857
  113
  ඔයගේ ජීවිතෙ එකාම අචිව්මන්ට් එක පරණ එළකිරි අකුන්ට් එක නෙද

  මානසික ලෙඩාගෙ ඇත්ත තත්වේ කිව්වම හිතට හොදට වැදිල වගෙ. ඔය පිම්මටම ගිහින් බෙහෙත් ටිකකුත් ගනින්. 😹
  මාස 2කේ fake account ඵකක් හදන් අාවේ තෝ fail නැති නිසාද.😹😹

  Fake හදල හදල ban වෙලා දැන් බණ ටෝකින්😹😹

  තොගේ පුරුද්ද කියවන්න ඵපා පොන්නයෝ..තෝ තමා මේකේ fake හදන් dislike දැම්මේ මම නෙමෙයි..😹
   

  gamerlk

  Well-known member
 • Dec 23, 2023
  3,973
  5,668
  113
  මාස 2කේ fake account ඵකක් හදන් අාවේ තෝ fail නැති නිසාද.😹😹

  Fake හදල හදල ban වෙලා දැන් බණ ටෝකින්😹😹

  තොගේ පුරුද්ද කියවන්න ඵපා පොන්නයෝ..තෝ තමා මේකේ fake හදන් dislike දැම්මේ මම නෙමෙයි..😹
  මානසික ලෙඩාගෙ ඇත්ත තත්වෙ කිව්වම හිත රිදිල.

  ඔන්ලයින් බුලි කරන චන්ඩිය කාමරෙන් එළියට බැහැල බෙහෙත් ගනින්
   

  dxx

  Well-known member
 • Dec 26, 2011
  14,363
  16,857
  113
  මානසික ලෙඩාගෙ ඇත්ත තත්වෙ කිව්වම හිත රිදිල.

  ඔන්ලයින් බුලි කරන චන්ඩිය කාමරෙන් එළියට බැහැල බෙහෙත් ගනින්  Fake හදල හදල ban වෙලා දැන් බණ ටෝකින්😹😹

  උපාසකයා නැව් ටෝක්ස් මාස දෙකේ ඵකවුන්ට් ඵකෙන්😹😹
   

  gamerlk

  Well-known member
 • Dec 23, 2023
  3,973
  5,668
  113
  මාස 2කේ fake account ඵකක් හදන් අාවේ තෝ fail නැති නිසාද.😹😹

  Fake හදල හදල ban වෙලා දැන් බණ ටෝකින්😹😹
  සනතකෙම තියෙනෙන් පරණ අකුන්ට් එක විතරයි නෙද. දිස්ලයික් වලට පපුව පැලෙන්න එනව නෙද

  උබට මානසික ලෙඩක්. එකයි එ.

  කාමරෙන් එලියට බැහැල බෙහෙත් ගනින්.
   

  dxx

  Well-known member
 • Dec 26, 2011
  14,363
  16,857
  113
  සනතකෙම තියෙනෙන් පරණ අකුන්ට් එක විතරයි නෙද. දිස්ලයික් වලට පපුව පැලෙන්න එනව නෙද

  උබට මානසික ලෙඩක්. එකයි එ.

  කාමරෙන් එලියට බැහැල බෙහෙත් ගනින්.

  Fake හදල හදල ban වෙලා දැන් බණ ටෝකින්😹😹

  උපාසකයා දැන් නැව් ටෝක්ස් මාස දෙකේ ඵකවුන්ට් ඵකෙන්😹😹

  තෝ ඉන්නේ ඵළියෙද?😛😹

  Fake හදන් dislike ගහන්න ඵපා කිව්වහම රිදුනේ බොට නේ😹😹
   

  gamerlk

  Well-known member
 • Dec 23, 2023
  3,973
  5,668
  113
  Fake හදල හදල ban වෙලා දැන් බණ ටෝකින්😹😹

  උපාසකයා දැන් නැව් ටෝක්ස් මාස දෙකේ ඵකවුන්ට් ඵකෙන්😹😹
  ඕස්ට්‍රේලියාවේ මානසික ලෙඩට බෙහජෙත් ගනන් නම් ලංකවට ඇවිත් බෙහෙත් කරගෙන පලයන්.

  ඔන්ලයින් චන්ඩියා හැබෑ ලෝකෙ නොන්ඩියා :rofl:
   

  dxx

  Well-known member
 • Dec 26, 2011
  14,363
  16,857
  113
  ඕස්ට්‍රේලියාවේ මානසික ලෙඩට බෙහජෙත් ගනන් නම් ලංකවට ඇවිත් බෙහෙත් කරගෙන පලයන්.

  ඔන්ලයින් චන්ඩියා හැබෑ ලෝකෙ නොන්ඩියා :rofl:
  Fake හදල හදල ban වෙලා දැන් බණ ටෝකින්😹😹

  උපාසකයා දැන් නැව් ටෝක්ස් මාස දෙකේ ඵකවුන්ට් ඵකෙන්😹😹

  තෝ ඉන්නේ ඵළියෙද?😛😹

  Fake හදන් dislike ගහන්න ඵපා කිව්වහම රිදුනේ බොට නේ😹
   

  kaizoku_O

  Well-known member
 • Jan 12, 2023
  819
  722
  93
  Pop Corn GIF by WWE
   

  gamerlk

  Well-known member
 • Dec 23, 2023
  3,973
  5,668
  113
  Fake හදල හදල ban වෙලා දැන් බණ ටෝකින්😹😹

  උපාසකයා දැන් නැව් ටෝක්ස් මාස දෙකේ ඵකවුන්ට් ඵකෙන්😹😹

  තෝ ඉන්නේ ඵළියෙද?😛😹

  Fake හදන් dislike ගහන්න ඵපා කිව්වහම රිදුනේ බොට නේ😹
  මං උබ වගෙ එක එකා බුලි කරන්නෙ නැ.

  අනුන්ට දිස්ලයික් ගැහුවම රිදුනෙ බොට නෙ. තෝ නෙ මව මෙන්ෂන් කරගෙන නැටුවෙ. එ උබ සමාජ ආශ්‍රය නැති මානසික ලෙඩෙක් නිසා.

  මානසික රෝගිය ඔන්ලයින් මිනිස්සු හදන්න කලින් ලංකාවට ඇවිත් බෙහෙත් ගනින්.
   

  EUMA175

  Well-known member
 • Oct 31, 2011
  4,273
  1,158
  113
  50
  Kandy
  මනි මර්කෙට් එක ගැ න විස්තර ටිකක් දෙන්න