ඊයේ_සහ_අද(Past.Vs.Present)

~unknown~

Member
Nov 2, 2010
3,164
409
0
me lokaye vividha then vala edha(around 1944) thathvaya saha adha thathvaya.eva venas velaa thiyena heti maarai nedha:PAdd Rep+ If You Like

normandy1944nowphotos15.jpgnormandy1944nowphotos16.jpg

 
Last edited: