ගෙදර තියන 🥐 බඩු වලින් 🥐 කිඹුලා බනිස් හදමු.

rajika4never

Well-known member
 • Dec 16, 2008
  1,484
  456
  83
  colmbo
  ගෙදර තියන 🥐 බඩු වලින් 🥐 කිඹුලා බනිස් හදමු.

  😍 ඔන්න ඉතින් ගොඩක් අය බිත්තර නැතිව කිඹුලා 😍බනිස් හදන විදිය අහලා තිබ්බා. ඔන්න 😍ඉතින් මේ හැමෝටම ගෙදරම තියන😍 දේවල් එකතු කරලා ගෙදර හැමෝටම රසවිඳින්න කිඹුලා😍 බනිස් හදාගන්න පුළුවන්.

  ගෙදර තියන 🥐 බඩු වලින් 🥐 කිඹුලා බනිස් හදමු.