මයිනා යාඥා කරයි

topkollek

Well-known member
 • May 22, 2014
  32,745
  1
  43,731
  113
  ┬┴┬┴┤(·_├┬┴┬┴

  MR, Sabry pray for well being of Iranian President​


  Former President Rajapaksa also shared his concerns on social media, emphasizing the importance of safety for President Raisi and his delegation amidst the reports of a helicopter crash.

  "My thoughts are with the people of Iran at this time, and I pray for the safety of the Iranian President and his delegation," he wrote.

  https://www.dailymirror.lk/breaking...or-well-being-of-Iranian-President/108-282941
   

  xengine

  Well-known member
 • Feb 24, 2021
  2,802
  5,783
  113

  MR, Sabry pray for well being of Iranian President​


  Former President Rajapaksa also shared his concerns on social media, emphasizing the importance of safety for President Raisi and his delegation amidst the reports of a helicopter crash.

  "My thoughts are with the people of Iran at this time, and I pray for the safety of the Iranian President and his delegation," he wrote.

  https://www.dailymirror.lk/breaking...or-well-being-of-Iranian-President/108-282941
  අඩෝ අඩෝ නො ලිමිට් යන උන්ට කුණු බිත්තර ගහපු. තනි සිංහල ආණ්ඩුවක් හදපු එකෙක් නේද මේ?
   

  JBLs

  Well-known member
 • May 6, 2018
  2,859
  1,931
  113
  අඩෝ අඩෝ නො ලිමිට් යන උන්ට කුණු බිත්තර ගහපු. තනි සිංහල ආණ්ඩුවක් හදපු එකෙක් නේද මේ?
  කොහෙද උට්ට‌ො ස්ක‌ෝල‌ෙ ගියේ
   

  Xi Jinping

  Well-known member
 • Jan 26, 2022
  15,301
  1
  30,995
  113
  Erozan's Mom's room
  අනුරගේ නම මේ වගේ තිබ්බ නං බලන්න තිබ්බ හෑලි ටික


  sK84J4a.jpeg
   
  Last edited: