රාවණා

thilinasack

Member
Jan 12, 2009
49
13
0
ඔයාල රාවණා ගැන දන්නේ මොනවද? අර DHANUSH VLIOGS වීඩියෝ එකේ කියන දේවල් ඇත්තද ?:rolleyes: ඇයි ඉතිහාසය පුරාවට රවණා පොලොව යටින් ගියා කියල පෙන්නන්නේ ? මොකද්ද මේකේ ඇත්ත ?
 
Last edited:
 • Haha
Reactions: Gajaman007

Emios

Well-known member
 • Dec 10, 2009
  37,989
  18,957
  113
  apart from all the bull.still indians call sri lanka as ravanas lanka.somebody called ravana must have lived in order to create so much stories:oo:.If indians pay respect to an other country person then there must be some real shit attached to it
   
  • Like
  Reactions: rukey184

  dayt0na

  Well-known member
 • Jan 2, 2012
  13,661
  5,725
  113
  apart from all the bull.still indians call sri lanka as ravanas lanka.somebody called ravana must have lived in order to create so much stories:oo:.If indians pay respect to an other country person then there must be some real shit attached to it

  Ravana is not respected but hated in India
   

  smother

  Well-known member
 • Jan 27, 2009
  20,166
  1,464
  113
  31
  Six Feet Under
  None of the archaeologists have found a single thing related to Ravana in order to prove it.
  All these people are going after a myth. There could be a person with so much power in mind & body. but that had happened already and why so serious about it.
  That youtube channel is full of shit, also that crazy guy with a long beard who talks to wasps. he is definitely a schizophreniac.

  I'm a Norse myth expert but I don't go after Odin and believe any of that shit.
   

  Emios

  Well-known member
 • Dec 10, 2009
  37,989
  18,957
  113
  None of the archaeologists have found a single thing related to Ravana in order to prove it.
  All these people are going after a myth. There could be a person with so much power in mind & body. but that had happened already and why so serious about it.
  That youtube channel is full of shit, also that crazy guy with a long beard who talks to wasps. he is definitely a schizophreniac.

  I'm a Norse myth expert but I don't go after Odin and believe any of that shit.

  what about sigiriya?and the lifted stones in sigiriya?
   

  dayt0na

  Well-known member
 • Jan 2, 2012
  13,661
  5,725
  113
  None of the archaeologists have found a single thing related to Ravana in order to prove it.
  All these people are going after a myth. There could be a person with so much power in mind & body. but that had happened already and why so serious about it.
  That youtube channel is full of shit, also that crazy guy with a long beard who talks to wasps. he is definitely a schizophreniac.

  I'm a Norse myth expert but I don't go after Odin and believe any of that shit.

  The only people serious about it are the ones trying to prove that it’s only a myth. :rofl:
   
  • Haha
  Reactions: rukey184

  Emios

  Well-known member
 • Dec 10, 2009
  37,989
  18,957
  113
  What about Sigiriya?
  Who said?
  Raj Somadewa?
  What they have found there?

  not what have found.the entrance is definitely modified by the British walls.You can see it in your own eyes,what is there to hide.did you saw the massive lifted stones?who is capable of lifting such massive stones?
   

  smother

  Well-known member
 • Jan 27, 2009
  20,166
  1,464
  113
  31
  Six Feet Under
  The only people serious about it are the ones trying to prove that it’s only a myth. :rofl:

  I watch DhanushVlogs and That other guy Gayan (if I'm not mistaken), thus far I found nothing but full of bullshit and hours of speeches. they failed to reveal anything.
  Everyone is making assumptions. I know, when dig into historical stuff sometimes you have to make some assumptions, but rely on it 100% is freaking mental.
   

  smother

  Well-known member
 • Jan 27, 2009
  20,166
  1,464
  113
  31
  Six Feet Under
  not what have found.the entrance is definitely modified by the British walls.You can see it in your own eyes,what is there to hide.did you saw the massive lifted stones?who is capable of lifting such massive stones?

  Man, this is more sound like if you can't prove something scientifically then believe it was done by god.

  Which massive stones are you talking about?
  If you are into hicking I can tell you so many places with balanced stones, I don't think Ravana did it and why the fuck a guy with that much power lift a stone and leave it for no fucking reason in a middle of nowhere
   

  dayt0na

  Well-known member
 • Jan 2, 2012
  13,661
  5,725
  113
  I watch DhanushVlogs and That other guy Gayan (if I'm not mistaken), thus far I found nothing but full of bullshit and hours of speeches. they failed to reveal anything.
  Everyone is making assumptions. I know, when dig into historical stuff sometimes you have to make some assumptions, but rely on it 100% is freaking mental.

  Seen a few of those...I really don’t give a flying f*** if Raavana was real or not. Just enjoyed it for the entertainment value....Comments section is cringy tho:lol:
   

  Edward Kenway

  Well-known member
 • Jan 8, 2015
  5,030
  2,876
  113
  apart from all the bull.still indians call sri lanka as ravanas lanka.somebody called ravana must have lived in order to create so much stories:oo:.If indians pay respect to an other country person then there must be some real shit attached to it

  By the same logic Zeus must be real right?
   

  Emios

  Well-known member
 • Dec 10, 2009
  37,989
  18,957
  113
  Man, this is more sound like if you can't prove something scientifically then believe it was done by god.

  Which massive stones are you talking about?
  If you are into hicking I can tell you so many places with balanced stones, I don't think Ravana did it and why the fuck a guy with that much power lift a stone and leave it for no fucking reason in a middle of nowhere

  we fight here when india itself declared officially that ravana had 27 airports.I was referring to praveen mohans video.massive stones balanced at top of sigiriya.If ravana story was only in sri lanka i would easily forget it.but when other countries also accept the fact it's not easy to erase as he just didn't exist.


   
  • Haha
  Reactions: vito