වේරහැර අවට ඉන්න අය ඉක්මනට බලන්න

salitha22

Well-known member
 • Feb 8, 2015
  5,156
  7,677
  113
  වේරහැර වැක්සින් ගහන තැනපෝලිමක් නෑ.ආපු ගමන් ගහගන්න පුලුවන් .අවට ඉන්න අයට ඇවිල්ලා ගහගගන්න පුලුවන් .

  අවෘදු 20-29 අයටත් මෙතන වැක්සින් එක ගහනවා
   

  Devil_D

  Active member
 • Sep 28, 2015
  327
  119
  43
  28
  වේරහැර වැක්සින් ගහන තැනපෝලිමක් නෑ.ආපු ගමන් ගහගන්න පුලුවන් .අවට ඉන්න අයට ඇවිල්ලා ගහගගන්න පුලුවන් .

  අවෘදු 20-29 අයටත් මෙතන වැක්සින් එක ගහනවා
  Sinopharm ne ?