සින්හලු අහවරයි. ඉරානය ඊශ්‍රායලට දුවන්න ගහයි. 🔴BREAKINGNEWS

tilvin-silva

Well-known member
 • May 22, 2016
  3,680
  3,849
  113
  New York
  මට කියපං යුදෙව් උන්ගෙ නැෂිනලිස්ම් මූව්මන්ට් එකක් ලෙෆ්ටිස්ට් ලිබරල් ඇජෙන්ඩා පුෂ් කරන්න ගත්තෙ කවද ඉඳංද කියල ?

  අන්න ඉරාන් හම්බයෝන්ට ෆුල් සැප දෙනවා:p

  Terrified attack by Israel! Back-to-back massive explosions at Iran's main base deep inside Iraq!  පව්බ න්උ බලා
   

  kasun090354t

  Well-known member
 • Aug 21, 2011
  17,555
  26,672
  113
  කෑගල්ල

  ඩෝන්.... ඩෝන්.......🔴🔴🔴🔴🔴

  ඩෝන්.... ඩෝන්.......🔴🔴🔴🔴

  ඩෝන්.... ඩෝන්.......🔴🔴🔴

  ඩෝන්.... ඩෝන්.......🔴🔴

  ඩෝන්.... ඩෝන්....... 🔴

   

  Bitter Truth

  Well-known member
 • Dec 19, 2015
  11,489
  22,626
  113
  මහරගම

  අන්න ඉරාන් හම්බයෝන්ට ෆුල් සැප දෙනවා:p

  Terrified attack by Israel! Back-to-back massive explosions at Iran's main base deep inside Iraq!
  Internet Mouse GIF by kotutohum
   

  හෙළයෙක්

  Well-known member
 • Apr 26, 2014
  35,247
  69,812
  113
  මේ ජාතියේ නලාවක් කියක් වෙයිද?
  සෝරී ඒව නෑ ඔක්කොම යැව්ව ඊයේ විසිල් හදන්න හමුදාවට. තුන්වෙනි ලෝක යුද්දෙට කට්ටිය පුරුදු කරන්න නලා මදි වෙලා
   

  Kolama

  Well-known member
 • Sep 11, 2008
  16,893
  17,898
  113
  ලිම්පෝපෝ කන්දෙ
  සින්හලු අහවරයි. ඉරානය ඊශ්‍රායලට දුවන්න ගහයි.

  දුවන්න ඉරානය සින්හලු අහවරයි. ඊශ්‍රායලට ගහයි.

  අහවරයි. සින්හලු ගහයි. ඉරානය ඊශ්‍රායලට දුවන්න

  සින්හලු අහවරයි. ඉරානය ඊශ්‍රායලට දුවන්න ගහයි.

  ඊශ්‍රායලට අහවරයි. සින්හලු ගහයි. දුවන්න ඉරානය

  ගහයි. දුවන්න ඉරානය ඊශ්‍රායලට සින්හලු අහවරයි.

  අහවරයි. සින්හලු ගහයි. ඊශ්‍රායලට ඉරානය දුවන්න

  ඊශ්‍රායලට ඉරානය සින්හලු ගහයි. දුවන්න අහවරයි.

  දුවන්න සින්හලු ඉරානය ඊශ්‍රායලට ගහයි. අහවරයි.

  දුවන්න ඊශ්‍රායලට ගහයි. අහවරයි. ඉරානය සින්හලු

  සින්හලු දුවන්න ඊශ්‍රායලට ඉරානය ගහයි. අහවරයි.

  ඊශ්‍රායලට සින්හලු දුවන්න ගහයි. අහවරයි. ඉරානය :love:

  ගහයි. දුවන්න අහවරයි. ඊශ්‍රායලට සින්හලු ඉරානය

  ගහයි. ඊශ්‍රායලට දුවන්න අහවරයි. ඉරානය සින්හලු

  අහවරයි. ඊශ්‍රායලට ඉරානය ගහයි. දුවන්න සින්හලු
   

  kasun090354t

  Well-known member
 • Aug 21, 2011
  17,555
  26,672
  113
  කෑගල්ල

  දැන් කොයි හරියේ වගේද දුවන්නේ. මේ හාරියෙන් දුවනකොට කියහං වතුර ඒකක් ගහන්න. Heat wave නිසා අමාරුත් ඇති නේ.​

   

  Walter White

  Well-known member
 • Nov 20, 2019
  26,385
  81,733
  113
  දෙහිවල

  දැන් කොයි හරියේ වගේද දුවන්නේ. මේ හාරියෙන් දුවනකොට කියහං වතුර ඒකක් ගහන්න. Heat wave නිසා අමාරුත් ඇති නේ.​

  මේවා බම්ප් කරන එකනම් හෙන ගහන වැඩ :P :P
   
  • Love
  Reactions: kasun090354t