අත් වැඩ (.)(.)

emoji diaries

Well-known member
  • May 26, 2020
    452
    547
    93
    මේවා මේ පැත්තට හැඩ කරලා ගහන පොටොා. මෙවාට රියල් ගහන්න ගියාම අමාරුයි. ඇයි අප්පා ගල ලොකුයි, උඩින් ඇවිත් ගහන්න ගියාම පුසිව බලන්න කරගන්න නවාගන්න ඒකිටත් අමාරුයි. කව්ගර්ල් වෙන්න ආවාම පොඩි බරක් යැ. එපා වෙනවා. පුක්ක දාන තමා ඉතින් හොද