ඔබගේ ප්‍රියතම විකට චරිතය කවුද ?

ඔබගේ ප්‍රියතම ව&#3538

 • ටෙනිසන් කුරේ

  Votes: 28 11.2%
 • බන්දු සමරසිංහ

  Votes: 28 11.2%
 • ෆ්‍රෙඩි සිල්වා

  Votes: 12 4.8%
 • විජය නන්දසිරි

  Votes: 47 18.7%
 • Mr Bean

  Votes: 45 17.9%
 • සුනිමල් ජයසිරි(සුන්න පොනිමල්)

  Votes: 91 36.3%

 • Total voters
  251