ගෙයක් හදනවා නම් වැදගත් Elakiri Threads

Fordbros

Member
Dec 14, 2018
228
67
0
ශ්‍රි ලංකාව
ගෙයක් හදනවා නම් වැදගත් Elakiri Threads

මම මේ දැක්කාම Bookmark කරගත්තු එළකිරි ත්‍රෙඩ්ස් වගයක් තියනවා,ගෙයක් හදන කෙනෙකුට යම් උපකාරයක් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ තියන කරුණු,මෙහෙම ත්‍රෙඩ්ස් ඔයාලත් දන්නවා නම් මෙතන දාන්න.

42bde641-2257-4e93-bcd6-ddc28a1021af.f10.jpgඅලුත් ගෙදරකට lights & fittings ගන්න තැනක්

http://www.elakiri.lk/forum/showthread.php?t=1888279

නිවසක් wiring කිරීමට අවශ්‍ය උපාංග

http://www.elakiri.lk/forum/showthread.php?t=1828322

බිත්ති බදින්න ගඩොල් සහ බ්ලොක් ගල් වෙනුවට....?


http://www.elakiri.lk/forum/showthread.php?t=1781752

House wiring help එකක්

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1879911

අඩුවට-තට්ටු-දෙකේ-ගෙයක්

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1665687

හරියට tile අල්ලමු

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1540410

අපේ ගේ අපිම හදා ගනිමු

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1570914

මෙන්න_බාස්ලා හදපු ගෙවල්

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1861318

Mamama geyak hadanna kiyala

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1885107

ටයිල් කරන්න වියදම

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1895509

ගෙවල් හදන අයගෙන් උදව්වක් ඕන

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1895667

ස්ලැබ් එකේ වයරින් බට දානකොට

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1908539

ඇම්පියර් 13 පේනු සහ කෙවෙනි

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1908618

වාස්තු ගැටලු තියනවා නම් අහන්න !

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1903483