ජංගම_දුරකථන_හානිකරද?

maraputha

Member
Dec 23, 2014
3,720
405
0
ජංගම_දුරකථන_හානිකරද?

ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන / මිලදී ගැනීමට සිටින සැමට වැදගත් කරැණු රැසක්
විනාඩි 3 තත්පර 15 අවසන් වන තුරැ නරඹන්න


 

maraputha

Member
Dec 23, 2014
3,720
405
0
harmful-cellphones.jpg