නියමයි කොල්ලෝ නැටුම

kasun090354t

Well-known member
 • Aug 21, 2011
  13,126
  19,974
  113
  කෑගල්ල
  உனைப்போன்ற ஆணை
  நான் நம்பி வந்தேன்
  உயிர்கொன்று நீ ஓடினாயே
  எனைப்போன்ற பெண்ணை ஏமாற்றிவிட்டு
  தினம் நூறு பொய்கூறுறாயேன்?
   

  OverSyze

  Well-known member
 • Jun 25, 2022
  776
  1
  712
  93
  Penthouse Mansion
  உனைப்போன்ற ஆணை
  நான் நம்பி வந்தேன்
  உயிர்கொன்று நீ ஓடினாயே
  எனைப்போன்ற பெண்ணை ஏமாற்றிவிட்டு
  தினம் நூறு பொய்கூறுறாயேன்?
  Order like you
  I came to believe
  If you run away, you will die
  After cheating on a girl like me
  I tell a hundred lies every day
   
  • Love
  Reactions: kasun090354t

  Yakka putha

  Well-known member
 • Dec 15, 2021
  1,354
  1,810
  113
  Kandy
  c55.png
   
  • Haha
  Reactions: kasun090354t

  tupac97

  Well-known member
 • Apr 9, 2016
  9,214
  1
  4,351
  113
  colombo
  Cringe level - 150%

  අඩේ මට සාමාන්‍යෙන් ඔය වගේ දේවල් cringe. හැබැයි උගේ නැටුම නම් එහෙම නෑ. කෙල්ලෙක් නැටුවා නම් cringe