බර අඩු කර ගන්න.......

kasunbada

Junior member
 • Jan 24, 2007
  65
  61
  18
  එලකිරි එකේ bariatric surgery (gastric bypass, gastric sleeve) කරපු කවුරු හරි, දන්න කවුරු හරි ඉන්නවද?

  කවුද හොඳ doctor කෙනෙක් ඉන්නෙ?

  කොහෙද කරන්නේ?

  කියක් විතර යනවද?

  වැඩෙ සාර්ථකද?

  අවුල් මොනව හරි තියනවද?

  දන්න කෙනෙක් උදව් කරන්න.

  Bump එකක් දාල යන්න.
   

  Asmodeus

  Well-known member
 • Feb 6, 2023
  2,854
  7,072
  113
  Ursa Major
  That surgery has a higher chance of complications. and you are removing parts of your stomach for less weight is not recommended unless you are overly obese. You can reduce the weight by eating fewer calories than your daily needs. Normally, a healthy adult male needs 2500 calories per day. so reduce that caloric intake. You will witness the weight reduction over the next few months. and you can try intermittant fasting that has proven results (that I have currently witnessed) and has reduced about 10kg within the past 6 months. It is slow progress, but much better than using surgical procedures.
   
  • Like
  Reactions: kinkon

  scurvy

  Well-known member
 • Oct 2, 2008
  33,222
  33,005
  113
  GraphicsGods.com
  www.graphicsgods.com
  එලකිරි එකේ bariatric surgery (gastric bypass, gastric sleeve) කරපු කවුරු හරි, දන්න කවුරු හරි ඉන්නවද?

  කවුද හොඳ doctor කෙනෙක් ඉන්නෙ?

  කොහෙද කරන්නේ?

  කියක් විතර යනවද?

  වැඩෙ සාර්ථකද?

  අවුල් මොනව හරි තියනවද?

  දන්න කෙනෙක් උදව් කරන්න.

  Bump එකක් දාල යන්න.
  Bath noka indin kalu bada