මේක සීන් එක වෙලා තියනවද ?

HushGR

Member
Dec 14, 2010
1,473
233
0
Colombo
මේක සීන් එක වෙලා තියනවද ?

716f3c562a35e329348fb39a26319691e7c77e765e2a1eb31dbfdcdccb0cb4ae6g.jpg


ෆ්බ් එකෙන් ඉස්සුවේ

ජය වේවා හැමෝටම !!