සාමාන්යයෙන් USD එකකට වැඩිම ගානක් දෙන බැංකුව මොකක්ද?

lasankandy

Well-known member
 • Jul 18, 2009
  26,919
  25,247
  113
  KY
  කලු කඩේ දාපන් ඩිජිටල් කරන්සි රේට් වැඩී මිට්ටො. බැංකු වලින් දාන්න එපා. 450+ යන්නෙ.