හඳ /හඳේ ආවාට, බ්‍රහස්පතී, සෙනසුරු පොටෝ

geethq

Well-known member
 • Sep 17, 2006
  49,915
  3,150
  113
  ~ඤාව්~
  හඳ /හඳේ ආවාට, බ්‍රහස්පතී, සෙනසුරු පොටෝ

  මේ ගිය මාසෙ ගත්ත හඳ /හඳේ ආවාට පොටෝ සහ බ්‍රහස්පතී, සෙනසුරු පොටෝස්. මේවා ඔක්කොම බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට්. කලර් කැමර එකක් ගත්ත ඒක තාම මග.

  Telescope OTA: Orion 10" f/3.9 Newtonian Astrograph
  Mount: Skywatcher EQ6-R Pro
  Camera: ASI120MM mono
  Barlow: GSO 3X ED 1.25" or GSO 5X APO 1.25"


  Moon craters

  Moon 6 panel mosaic, no barlow  4 panel mosaic, no barlow  enhanced image from previous thread. 6 panel mosaic, no barlow
  fnr1yNF.jpg  more Moon craters

  Jupiter with its Moons, Io and Callisto
  Io (white dot at the left edge of the planet) and Io's shadow(middle black dot). Callisto on left

  Jupiter with great red spot
  Saturn with 3 moons


  Jupiter and Io


  f2Fs75X.jpg