40 කට අඩුවෙන් ගන්න පුලුව්න් හොද phone එකක් කියන්න 😍🙏