ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ඩ්‍රෝන් හමුදාව - තුන්වෙනි කොටස