මන්දාරම් අඳුර මැදින් - හන්තාන පාමුල

ලොකු bhai

Well-known member
 • Jun 18, 2012
  698
  725
  93

  මන්දාරම් අඳුර මැදින්
  හිරි පොද වැහි වැටෙන වෙලේ
  මා හා ඇවිදන් යන්නට
  ඔබ සිටියානම්
  ඔබ සිටියානම්
  මන්දාරම් අඳුර මැදින්
  හිරි පොද වැහි වැටෙන වෙලේ
  මා හා ඇවිදන් යන්නට
  ඔබ සිටියානම්
  ඔබ සිටියානම්
  තනියමවත් යන්නට මදි
  කුඩේ යටින් ඔබේ ලඟින්
  තනියමවත් යන්නට මදි
  කුඩේ යටින් ඔබේ ලඟින්
  නොතෙමි තෙමි තෙමි සතුටින්
  යන්නට තිබුනා
  යන්නට තිබුනා
  යන්නට තිබුනා
  මන්දාරම් අඳුර මැදින්
  හිරි පොද වැහි වැටෙන වෙලෙ
  මා හා ඇවිදන් යන්නට
  ඔබ සිටියානම්
  ඔබ සිටියානම්
  මග යන එන අයට හොරෙන්
  ඔබෙ දෑසට එබී බලා
  මග යනඑන අයට හොරෙන්
  ඔබෙ දෑසට එබී බලා
  කොපුලේ වැහි බිඳුවක රස
  බලන්න තිබුනා
  බලන්න තිබුනා
  බලන්න තිබුනා
  මන්දාරම් අඳුර මැදින්
  හිරි පොද වැහි වැටෙන වෙලෙ
  මා හා ඇවිදන් යන්නට
  ඔබ සිටියානම්
  ඔබ සිටියානම්

  පට්ට වැඩසටහන මචන්.