ඡන්දය ලබා දෙන්න

sasliit

Member
Jun 12, 2007
36,024
1,505
0
ලොවෙත් නැති තැනක
ඡන්දය ලබා දෙන්න

පහත අංශයන්වලින් වසරේ හොදම ත්රෙඩ් සදහා ඡන්දය විමසීම දැන් ආරම්භ වී ඇත...

ඔබත් ඔබගේ වටිනා ඡන්දය ලබා දෙමින් සහාය දක්වන්න....

අදාල නාම යෝජනා ලින්ක් සමග එහි සදහන් වී ඇති බැවින්... පරීක්ෂෘකර ඔබගේ කැමැත්ත වෝට් මගින් ලබා දී සහාය වන්න...

ඔබගෙන් ලැබෙන සහාය අතිශයින් අගය කරන්නෙමු.

වසරේ හොඳම සංගීතමය ත්‍රෙඩ් එක
වසරේ හොදම රියැලටි වැඩසටහන
වසරේ වටිනාතම උපකාරක ත්‍රෙඩ් තුන
වසරේ හොඳම අධ්‍යාපනික ත්‍රෙඩ් එක