එලකිරියේ තෙමිච්ච කිකිලියක් ලොකු වෙලා !

May 15, 2010
1,654
109
0
In your heart.....
ලෝස අක්කි :) ඔටුවා මොකද කියන්නේ :rolleyes::rofl:
ඒක නෙවේ මේක බම්ප් කරන්න එපා :no::rofl:

තව දවසයි.............. අල්ලගන්නම් club එකේ set එකම හොඳ පාටියක් දෙන්න.......... :frown::frown::frown::frown:

m1302.gif
 

sameerasadaru

Member
Jan 17, 2010
18,139
720
0
..::ÏÑ H€R H€♥RŦ::..
සුදු රෝස;12672776 said:
තව දවසයි.............. අල්ලගන්නම් club එකේ set එකම හොඳ පාටියක් දෙන්න.......... :frown::frown::frown::frown:

m1302.gif
අක්කිද අපට පාටියක් දෙන්නේ :shocked::cool:
අර පූවගෙනුත් පාටියක් ඉල්ල ගන්න ඔනේ :frown:
 

sameerasadaru

Member
Jan 17, 2010
18,139
720
0
..::ÏÑ H€R H€♥RŦ::..
සුදු රෝස;12675549 said:
මම දෙනවා වාන් පාටියක්............ :frown::frown::frown::frown::frown: මොකටද පූස් පාටියක් දෙන්නේ???? :confused::confused::confused:
වාන් පාටි නෙවෙ ඇත්ත එකක් ඕනේ :frown:
ඇයි නයිට් ක්ලබ් කඩේ දින්නට :cool: