කඹ ඇදලා රෙප් ලැබුනද? බොරුවට අහු උනාද?

Rep labunada? nadda?


  • Total voters
    114