උඹලා ජන්දේ දෙන්නේ කාටද ?

උඹලා ජන්දේ දෙන්නේ කාටද ?

 • කාටවත් ජන්දේ දෙන්නේ නෑ

 • රනිල් හෝ UNP කෙනෙක්ට

 • පෙහොට්ටු හෝ රාජපක්ෂ කෙනෙක්ට

 • සජිත්ට හො එම පිල නම් කරන කෙනෙක්ට

 • JVP හෝ NPP

 • ප්‍රධාන පක්ෂ වලින් නොවන වෙනත් කෙනෙක්ට


Results are only viewable after voting.
ඔබගේ වටිනා ඡන්දය බල්ලට දාන්න... 🐺❌❌❌

viewමෙය ණයට ප්‍රචාරය කරන ලද දැන්වීමකි.
 
Last edited:
 • Love
Reactions: CloudX64

CloudX64

Well-known member
 • Nov 26, 2014
  9,323
  10,194
  113
  Winterfell
  කාලකන්නි 226ය 100 ට අඩුවෙන් අඩු කරලා, ප්‍රාදේශීය සභා පළාත් සභා අයින් කරපු කාලෙක තමා ආයෙත් දෙන්නේ. :yes: