නිළියන්ට සමාන වු (18+) නිළියෝ(Porn Stars)

siyadhoris_kolla

Well-known member
 • Nov 7, 2013
  1,475
  105
  63
  අල්ලපු ගෙදර
  නිළියන්ට සමාන වු (18+) නිළියෝ(Porn Stars)

  එකවගේ හත් දෙනෙක් ලෝකෙ කොහේම හරි ඉන්නවා කියන කතාව අපි කවුරුත් අහලා තියෙනවානෙ. අපි වගේ තව කෙනෙක් කෙහේ හරි හිටියත් ඒ ගැන වාර්තා වෙන්නෙ නැහැනෙ. ඒත් ප‍්‍රසිද්ධ චරිත වගේ තව කෙනෙක් කොහේ හරි හිටියොත් ඒක ලෝකෙ පුරාම වාර්තා වෙනවා. මේ ඒ වගේ ප‍්‍රසිද්ධ චරිත වලට සමාන 18 + නිළීයන්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක්. ඇතැම් අය පුදුම විදිහට ළඟම සමානකම් තියෙන්නෙ.


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%2001.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20010.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20011.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20012.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20013.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20014.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20015.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20016.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20017.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20018.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20019.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%2002.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20020.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20021.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20022.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20023.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%20024.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%2003.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%2004.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%2005.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%2006.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%2007.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%2008.jpg


  Pornstars%20&%20Their%20Famous%20Celebs%20Counterparts%20-%20Hiru%20Gossip%2009.jpg  ඇඩෙනව නේද ? :P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P
  bump එකක් එහෙම දාන්න. Rep දුන්නට වරදක් නැත

  source :- http://gossip.hirufm.lk
   
  Last edited: