Jiwithe Una Amuthu Siddi

Dila123

Active member
 • Oct 23, 2016
  848
  169
  43
  Mcන් මෙ මම ත්‍රේඩ් එකෙ ක්ය්න්න යන්නෙ මගෙ ජිව්තෙ මට වෙච්ච පට්ට අමුතු සිඩ්ඩියක් ගන උබලටත් එහ්ම එxපෙරීන්cඑ එකක් ට්ය්න්වන්ම් මෙ ත්‍රේඩ් එකෙ ශරෙ කරග්නින්
  [/COළ්Oර්‍][/SඓZE][/ඹ්]
  Eඩ කොහොමහරි නිවඩු ඩ්වසක් මම අඩුරන කෙල්ලෙක් හම්බෙන්න යන්න හිටියෙ එ කෙල්ලට තත්ත ගහන්ව හෙන cඅසෙ ඉට්න් එඩ උඩෙ මට අපු cඅල්ල් එකෙන් තම මම නගිට්ටෙ එ cඅල්ල් ක්‍රෙ වෙන කවුරුත් නෙමෙ මම අඩුරන අක්ක ක්න්ක් කොටින්ම කිව්වොත් මගෙම අක්ක වගෙ ( ඩ්න් ඉට්න් 4ටො ඩපන් ක්ය්ල් නටන්න හඩන්න එප හොඩෙ ) මෙය ඛ්ම්හ්‍රි රට නින්ඩ යන්නෙ න කියල නිඩි පෙති බීල 20ක් ඩ ඛ්ඩ් ඛ්ම්හ්‍රි එක අම්මල ට ක්ය්ල් එ වෙලවෙම හොස්පිටල් ගෙනෙහිල්ල

  මට උඩෙ කට කරනකොටත් මෙයාට අමෘඉ හොඩටම මම ක්ව්ව ඩව්ල්ට ම්ම් එන්නම් ක්ය්ල් ඛ්ම්හ්‍රි එ සීන් එකට යන්න කලින් අර කෙල්ලව හම්බෙන්න යන්න ලස්ති උන උබලට ක්ය්න්න පරට අපු වෙලවෙ ඉඩන් එක බුස් එකක් වත් නවත්තන්න හෞල්ට් එකෙ වඩෙ ක්ය්න්නෙ එහ්ච්‍ර මිනිස්සු ඉන්න තන එඩ එක මිනිහෙක් න

  මඉ යලුවෙකුඉ තම වඩෙට යන්න සෙට් උනෙ ව්න්ඩි 45 ව්ට්‍ර ඉඩල ඛ්ම්හ්‍රි බුස් එකක් සෙට් උන මෙච්චර කලෙකට මගෙ ජිව්තෙ බුස් එකක් එනක්ම් ඔච්ච්‍ර වෙල්වක් හ්ට්ය්මඉ යලුවත් cඔන්ෆුසෙ පස්සෙ අපි ඩෙන්නම අර ග්‍රල්ව හම්බෙන්න රෙස්ටෞරන්ට් එකට ග්ය ඛ්ම්හ්‍රි එතන කට ක්‍රල ඉවර වෙල එලියට එනකොට පරක්කු වෙල අපි හිට්යෙ ගල්ලෙ රොඅඩ් එකෙ යන්න ඔනෙ ඝම්පහට අපි නග්ග බුස් එකෙ ම්ම් අඩුරන උන්cලෙ ක්න්ක් හ්ට්ය උව මට හම්බුනෙ අවෘඩු ගනකින් ඛ්ම්හ්‍රි අපි කොටුවෙන් ට්‍රඉන් එකෙ නග්ගෙ එ නග්ගෙත් අර උන්cලෙ එන්න ක්ය්පු න්ස

  ඨ්‍රඉන් එකෙ යනකොට කෙල්ලෙක් සෙට් වෙල පොඩි ච්ට් එකකුත් ඩ්ම්ම පස්සෙ බස්සට පස්සෙ උන්cලෙ තම අපිට යන්න ඔනෙ පර ක්ව්වෙ අපි ඩන්න ව්ඩ්ය්ට යන්න හ්ට්ය්න්ම් වරඩි පරක යන්නෙ ඛ්ම්හ්‍රි 5 වෙනකොට අපි හොස්පිටල් එකෙ අපි ඩන්න පරෙන් ග්ය්න්ම් 7 ටවත් යන්න වෙන්න

  පස්සෙ අක්කව ප්‍රිවටෙ ඩොකෙක් ගවට අරන් ය්න්ව ක්ව මගෙන් අහුව ම්ක්ඩ් ක්න්නෙ ක්ය්ල් අක්කගෙ ඩඩ් අව්ල්න් හ්ට්යෙ මෙයගෙ මන්ස පොඩ්ඩක් හඩල යන්න ක්ව්ව මම ක්ව්ව හ්‍රි උන්cලෙ එහ්න්ම් මම ග්ඩ්‍රට යන්නම් ක්ය්ක් එයල ග්ඩ්‍ර කෙය්ස් ටික ඩුන්න මට උබලට ක්ය්න්න බ්න් අපි රඉල්වය් ස්ටටිඔන් එකට ඝ්න් ට්‍රඉන් එකෙ නගින්නෙ කොඉ පත්තෙන්ඩ අහුවම මනුස්සය්ක් ක්ව ඩකුනු පත්ත ක්ය්ල් එ පත්තට යනකොට ඩනගත්තෙ එ කොටුවට යන පත්ත ක්ය්ල් ක්ය්පු මනුස්සය හොයගන්ත් නහ අපිට පර ක්ය්පු එක අඩන් හ්ට්යෙ තනි සුඩු අරමඉ සුඩු ශිර්ට් එකඉ ටිකක් වයසක මනුස්සයෙක්

  පස්සෙ වෙන ක්න්ක් ගෙන් අහල හ්‍රි ට්‍රඉන් එකෙ අවිල්ල බස්ස උබලට ක්ය්න්න ස්ටටිඔන් එකට අව ව්ට්‍රඉ හෙන ගහ්න්න වස්ස්ස් ත්‍රීව්හීල් එකක් හොය්ග්න්වත් න 3ව්හ්ල් එකක් එනක්ම් පයක් ව්ට්‍ර හ්ට්ය අන්තිමට වෙන මනුස්සයෙක් අත ඩපු 3ව්හ්ල් එකකට අපි බලෙන් නගග්ත්ත පස්සෙ ගෙ ගවින් බහල ගෙට්ටුව අරින්න හඩන්කොටම තඩි බල්ලො 3ක්
  ගෙට්ටුවට කඩගෙන අව මම වර්ඩි ගෙකට යන්න ඝ්න් ට්ය්න්නෙ

  මම එච්ච්‍ර එයලගෙ ග්ඩ්‍ර ඝ්න් ට්ය්න්ව එත් මට වරඩිල න එත් එඩ වර්ඩුනෙ ඛ්ම්ඩ ක්ය්ල් මට හිතග්න්න බ අඩටත් පස්සෙ ග්ඩ්‍රට වෙල අපි හ්ට්ය 8 ව්ට්‍ර වෙනක්ම් එ ඉන්නකොට ර මනුස්ස්යෙක් අවිල්ල අහුව කො ක්ව්ඩ ඉන්නෙ ග්ඩ්‍ර ක්ය්ල් අපි ක්ව එයල පොඩ්ඩක් හොස්පිටල් එකට ඝ්න් නෙ ක්ය්ල් ඔහ්යල ක්ව්ඩ අහුව අපි ක්ව අපි යලුවො ක්ය්ල් ග්ඩ්‍ර ය්න්න න්ඩ්ඩ අහුව මඉ යලුවඉ මුනට මුන බලග්ත්ත උ ක්ව්ව උ තම මෙ පත්තට එලවලු විකුඅනෙ ක්ය්ල්

  ඵස්සෙ මම ර අක්කල අවම එයගෙන් අහුව ක්ව්ඩ එ එලවලු විකුනන මනුසය ක්ය්ල් එයල මගෙන් අහ්න්ව " මල්ලි එහ්ම ක්න්ක් මෙහෙ න අපි එලවලු ගන්නෙ එක්කො පොලෙන් නත්න්ම් සුපෙර්මර්කෙට් එකෙන් ක්ය්ල්" මටඉ අරුටඉ න්ක්න් කලන්තෙ වගෙ බ්න් එ ක්ව්ඩ ක්ය්න්න අඩටත් අපි ඩන්න අනික එයගෙ කලින් බ්ෆ් ඩීල ට්බ්බ සමරු පලකෙකුත් මගෙ අතින් බිඩුන එඩම

  අපි ඩෙන්නට අඩටත් ට්ය්න ප්‍රශ්නෙ අඉ එච්ච්‍ර එ ග්ඩ්‍රට යන්න අපිව වලක්කුවෙ ක්ය්ල් අඩටත් එ සීන් එකෙන් කරඩර්ය්ක් න්ම් න එත් අපි එහෙට යන්න හඩපු එක සහෙන්න වලක්කුව ග්යටත් පස්සෙ නොකිය ක්ව්වෙ ඉක්මනට ග්ඩ්‍ර යන්න ක්ය්ල් අනික එ මුලු ගමටම එහ්ම එලවලු විකුනන ක්න්ක් නලු එය පු බිකෙ එකෙ නුම්බෙර් එකත් මම මතක ට්ය්ගෙන ඉඩල පස්සෙ හොයල බලුව එහ්ම බිකෙ එකක් ලන්ක්වෙ ලියපඩින්චි වෙලත් න

  අඩටත් එ සීන් එකක් ම්කක්ඩ ක්ය්න්න ටෙරෙන්නෙ න අක්කත් ඉක්මනට් හොඩ උන එත් අඩටත් එ කත්ව අබිරහස්ක් මෙක ඉතාඅම කෙටියෙන් තම බ්න් ඔය ල්ව්වෙ උබ්ලට ටෙරෙන ව්ඩ්ය්ට් අඉ මව එඩ එ ගමන යන එක වලක්කුඑ තව මෙ වගෙ ඔයලට උන සීන් ට්ය්න්වන්ම් මෙකෙ ශරෙ ක්‍රග්න්න කත්ව බොරින්ග් න්ම් සමවෙන්න මම එච්ච්‍ර හොඩට ල්ය්න්න ඩන්නෙ න බ්න්

  mokakdha ban mea aluth language ekak da?
   

  wasantha99

  Well-known member
 • Jan 2, 2018
  9,434
  2
  2,358
  113
  mcn oya samahara wahana wela ehma awl tynwa kyl mama ahla tynwa bn :shocked::shocked::shocked:

  Machan 201 kiyanne 2 stroke wheel 1k ne. Aeqage oya podda bainam short wela gini awilenawa ae hati. Mokada godak aewage plug top dala na ethakota sark wenawa plug 1a. Aekai ohoma wenne. Start nowee thiyena 1th samanya siddiyak machan oawa wahanane. Aewageleda enawa hitapu gaman.
   

  thanush000

  Well-known member
 • Aug 22, 2018
  1,209
  304
  83
  33
  සුවසිලන්තය
  Machan 201 kiyanne 2 stroke wheel 1k ne. Aeqage oya podda bainam short wela gini awilenawa ae hati. Mokada godak aewage plug top dala na ethakota sark wenawa plug 1a. Aekai ohoma wenne. Start nowee thiyena 1th samanya siddiyak machan oawa wahanane. Aewageleda enawa hitapu gaman.

  ow ehema wennath puluwan.. threewheel eka ban kisma aulak thibunnena man elioyata gaddith ganne poddak race karala eka ehmama rivers karala karala parata aran issrahata yanna hadaddi thamai nawtune ...ai start unemanaa naa ane manda.. eka ewele click une naaa mata passe thama click une manda hithe mawicha wikarada kiyala.. plug eke sence eka nam short wenna puluwan
   

  TommyJ

  Well-known member
 • Aug 5, 2017
  5,542
  683
  113
  Ambepussa
  අමුතු සිද්ධිය තමයි , ඒ ඕ ලෙවල් කාලෙදි. අපි කඩේ යන පාරෙ තමයි ඒ කාලෙ ක්‍රෂ් එක හිටියෙ. ක්‍රෂ් එක එයාගෙ සාලෙ ඉස්සරහ ටී වී බලද්දි එලියෙන් පාරෙ යන අයට එයාව පේනව. මම ඉතින් මනෝ පාරක් ගහගෙන බොරුවට කඩේට යනව ඒකිව බලන්නත් එක්ක. ඔහොම ඒකිවත් බලාගෙන ඒකිගෙ ගේ පහු කරන් යද්දි මම පුරුද්දක් විදියට අහසෙ තරු දිහා බලාගෙන යන්නෙ.මම මේ ගිය දවසත් ඒ වගේම කලා. ඔහොම යද්දි තරු අතරෙ ටිකක් ලඟයි කියල පේන ලා කොල පාට තරුවක් යනව සිග් සැග් විදියට. උඩට සහ පහලට හරහට. මෙහෙම zඉග් zඇග් ගිහිල්ල එකපාරටම උඩට සරල රේඛ්හාවකින් හිතන්න බැරි වේගෙකින් ගිහින් අතුරුදන් උනා. අහසෙ ඒක ගිය පාරෙ සිදු පාටින් ඉරක් ඉතුරුවෙලා තිබිල පස්සෙ නැතිවෙලා ගියා ක්ෂණයෙන්. එදා ඉඳන් හෙමදාම එතනින් බලාගෙන ගියත් ආයිත් දැක්කෙ නෑ. උල්කාවක් නම් පහලට යන්න ඔනේ.ඉහලට යන්නත් පුලුවන් විදි ඇති ඒත් සාමාන්යයෙන් ඒ තරම් වේගෙකින් යනව කියල ම්ම් හිතන්නෙ නෑ. මුලින් ගිය වේගෙ අනුව පස්සෙ අතුරුදන් උන වේගෙට යන්න ඇක්සලරේෂන් එකක් ඕනෙ. ඒකට අමතර බලයක් ඒකට යෙදෙන්න ඕනෙ. මේකෙ උන් මම පිස්සෙක් කියල හිතන නිස මම ඕක ගැන වැඩිය කියන්න යන්නෙ නෑ. ඒත් මගෙ ඇස් රවට්ටන්න බෑ. මම දැක්ක දේ තාමත් මතකයි හොන්න්හ්ඩටම.
   
  • Like
  Reactions: HSW

  hodakolla

  Well-known member
 • Feb 14, 2017
  42,621
  30,942
  113
  අමුතු සිද්ධිය තමයි , ඒ ඕ ලෙවල් කාලෙදි. අපි කඩේ යන පාරෙ තමයි ඒ කාලෙ ක්‍රෂ් එක හිටියෙ. ක්‍රෂ් එක එයාගෙ සාලෙ ඉස්සරහ ටී වී බලද්දි එලියෙන් පාරෙ යන අයට එයාව පේනව. මම ඉතින් මනෝ පාරක් ගහගෙන බොරුවට කඩේට යනව ඒකිව බලන්නත් එක්ක. ඔහොම ඒකිවත් බලාගෙන ඒකිගෙ ගේ පහු කරන් යද්දි මම පුරුද්දක් විදියට අහසෙ තරු දිහා බලාගෙන යන්නෙ.මම මේ ගිය දවසත් ඒ වගේම කලා. ඔහොම යද්දි තරු අතරෙ ටිකක් ලඟයි කියල පේන ලා කොල පාට තරුවක් යනව සිග් සැග් විදියට. උඩට සහ පහලට හරහට. මෙහෙම zඉග් zඇග් ගිහිල්ල එකපාරටම උඩට සරල රේඛ්හාවකින් හිතන්න බැරි වේගෙකින් ගිහින් අතුරුදන් උනා. අහසෙ ඒක ගිය පාරෙ සිදු පාටින් ඉරක් ඉතුරුවෙලා තිබිල පස්සෙ නැතිවෙලා ගියා ක්ෂණයෙන්. එදා ඉඳන් හෙමදාම එතනින් බලාගෙන ගියත් ආයිත් දැක්කෙ නෑ. උල්කාවක් නම් පහලට යන්න ඔනේ.ඉහලට යන්නත් පුලුවන් විදි ඇති ඒත් සාමාන්යයෙන් ඒ තරම් වේගෙකින් යනව කියල ම්ම් හිතන්නෙ නෑ. මුලින් ගිය වේගෙ අනුව පස්සෙ අතුරුදන් උන වේගෙට යන්න ඇක්සලරේෂන් එකක් ඕනෙ. ඒකට අමතර බලයක් ඒකට යෙදෙන්න ඕනෙ. මේකෙ උන් මම පිස්සෙක් කියල හිතන නිස මම ඕක ගැන වැඩිය කියන්න යන්නෙ නෑ. ඒත් මගෙ ඇස් රවට්ටන්න බෑ. මම දැක්ක දේ තාමත් මතකයි හොන්න්හ්ඩටම.

  :baffled::baffled::baffled::baffled::baffled::baffled:
   

  amawaka.day

  Active member
 • Jun 27, 2018
  957
  96
  28
  අමුතු සිද්ධිය තමයි , ඒ ඕ ලෙවල් කාලෙදි. අපි කඩේ යන පාරෙ තමයි ඒ කාලෙ ක්‍රෂ් එක හිටියෙ. ක්‍රෂ් එක එයාගෙ සාලෙ ඉස්සරහ ටී වී බලද්දි එලියෙන් පාරෙ යන අයට එයාව පේනව. මම ඉතින් මනෝ පාරක් ගහගෙන බොරුවට කඩේට යනව ඒකිව බලන්නත් එක්ක. ඔහොම ඒකිවත් බලාගෙන ඒකිගෙ ගේ පහු කරන් යද්දි මම පුරුද්දක් විදියට අහසෙ තරු දිහා බලාගෙන යන්නෙ.මම මේ ගිය දවසත් ඒ වගේම කලා. ඔහොම යද්දි තරු අතරෙ ටිකක් ලඟයි කියල පේන ලා කොල පාට තරුවක් යනව සිග් සැග් විදියට. උඩට සහ පහලට හරහට. මෙහෙම zඉග් zඇග් ගිහිල්ල එකපාරටම උඩට සරල රේඛ්හාවකින් හිතන්න බැරි වේගෙකින් ගිහින් අතුරුදන් උනා. අහසෙ ඒක ගිය පාරෙ සිදු පාටින් ඉරක් ඉතුරුවෙලා තිබිල පස්සෙ නැතිවෙලා ගියා ක්ෂණයෙන්. එදා ඉඳන් හෙමදාම එතනින් බලාගෙන ගියත් ආයිත් දැක්කෙ නෑ. උල්කාවක් නම් පහලට යන්න ඔනේ.ඉහලට යන්නත් පුලුවන් විදි ඇති ඒත් සාමාන්යයෙන් ඒ තරම් වේගෙකින් යනව කියල ම්ම් හිතන්නෙ නෑ. මුලින් ගිය වේගෙ අනුව පස්සෙ අතුරුදන් උන වේගෙට යන්න ඇක්සලරේෂන් එකක් ඕනෙ. ඒකට අමතර බලයක් ඒකට යෙදෙන්න ඕනෙ. මේකෙ උන් මම පිස්සෙක් කියල හිතන නිස මම ඕක ගැන වැඩිය කියන්න යන්නෙ නෑ. ඒත් මගෙ ඇස් රවට්ටන්න බෑ. මම දැක්ක දේ තාමත් මතකයි හොන්න්හ්ඩටම.
  පිටසක්වල යානයක්:yes:
   

  Dishta Didin

  Well-known member
 • Dec 4, 2015
  4,602
  617
  113
  5
  මම පොඩි කාලේ ගෙදර ඉස්සරහා රෙදි වැලේ වනලා තිබුණා ලොකු බෙඩ්ෂීට් එකක්.
  මම ගෙයින් එළියට එනකොට ඒ බෙඩ්ෂීට් එක අස්සෙන් කකුල් දෙකක් පේනවා.
  උඩින් ඔළුවක්වත් මුකුත් නෑ. යටින් කකුල් දෙක විතරයි.
  මම බයේ ගෙදර අයට කතා කළාම ආවා. එයාලා එනකොට නෑ.
  මම පිටිපස්ස හැරිලා එයාලාට කතා කරන අතරේ කකුල් දෙක අතුරුදන්.
  ඒ ඉක්මණට එතනින් යන්න විදියක් නෑ කාටවත්. :shocked:

  එතන කවුරුහරි කෙනෙක් ඉඳලා, මම ගෙදර අයට කතාකරන්න පිටිපස්ස බැලුව වෙලාවේ
  හැංඟෙන්න හැදුවා කියලා හිතුවොත්, ඒකත් වෙන්න බෑ.
  රෙද්දට මුවාවෙලා පිටිපස්සටම ගියා නම් එතන තියෙන්නේ ටිකක් ලොකු පල්ලමක්.
  ඒකේ අන්නාසි පඳුරු හෙමත් තිබුනා ඒ කාලේ. දුවන්නත් බෑ.
  ගෙදර අය එනකොටම අතුරුදන් නිසා මම දුවගෙන පල්ලම ගාවට ගිහින් බැලුවත් කවුරුත් නෑ.
  එතන ඉඳන් බැලුවාම ලොකු ප්‍රදේශයක් පේනවා පහළ. හැංඟෙන්න තැනක් නෑ.

  ඉස්කෝලේ යන්නත් කලින් වගේ ඔය සිද්ධිය වුනේ.
  තාමත් මතකයි. :eek:


   
  • Like
  Reactions: HSW

  Threadripper

  Active member
 • Aug 6, 2019
  495
  117
  43
  Odd world
  ඊයේ දැක්කා අමුතුම හීනයක්, කවුද කැර්‍යෙක් මම අලුතෙන් ගත්තු ඉඩමේ ලැට් එකේ රීලා ගිහින් තියනවා වතුර ගහන්නේ නැතුව. පහුවදා වෙනකන් රෑ රැකලා ඉඳලා ඌව ඇල්ලුවා.
   

  sithija.h

  Well-known member
 • Nov 21, 2008
  13,357
  6,160
  113
  Matara
  අමුතු සිද්ධිය තමයි , ඒ ඕ ලෙවල් කාලෙදි. අපි කඩේ යන පාරෙ තමයි ඒ කාලෙ ක්‍රෂ් එක හිටියෙ. ක්‍රෂ් එක එයාගෙ සාලෙ ඉස්සරහ ටී වී බලද්දි එලියෙන් පාරෙ යන අයට එයාව පේනව. මම ඉතින් මනෝ පාරක් ගහගෙන බොරුවට කඩේට යනව ඒකිව බලන්නත් එක්ක. ඔහොම ඒකිවත් බලාගෙන ඒකිගෙ ගේ පහු කරන් යද්දි මම පුරුද්දක් විදියට අහසෙ තරු දිහා බලාගෙන යන්නෙ.මම මේ ගිය දවසත් ඒ වගේම කලා. ඔහොම යද්දි තරු අතරෙ ටිකක් ලඟයි කියල පේන ලා කොල පාට තරුවක් යනව සිග් සැග් විදියට. උඩට සහ පහලට හරහට. මෙහෙම zඉග් zඇග් ගිහිල්ල එකපාරටම උඩට සරල රේඛ්හාවකින් හිතන්න බැරි වේගෙකින් ගිහින් අතුරුදන් උනා. අහසෙ ඒක ගිය පාරෙ සිදු පාටින් ඉරක් ඉතුරුවෙලා තිබිල පස්සෙ නැතිවෙලා ගියා ක්ෂණයෙන්. එදා ඉඳන් හෙමදාම එතනින් බලාගෙන ගියත් ආයිත් දැක්කෙ නෑ. උල්කාවක් නම් පහලට යන්න ඔනේ.ඉහලට යන්නත් පුලුවන් විදි ඇති ඒත් සාමාන්යයෙන් ඒ තරම් වේගෙකින් යනව කියල ම්ම් හිතන්නෙ නෑ. මුලින් ගිය වේගෙ අනුව පස්සෙ අතුරුදන් උන වේගෙට යන්න ඇක්සලරේෂන් එකක් ඕනෙ. ඒකට අමතර බලයක් ඒකට යෙදෙන්න ඕනෙ. මේකෙ උන් මම පිස්සෙක් කියල හිතන නිස මම ඕක ගැන වැඩිය කියන්න යන්නෙ නෑ. ඒත් මගෙ ඇස් රවට්ටන්න බෑ. මම දැක්ක දේ තාමත් මතකයි හොන්න්හ්ඩටම.
  ඔය සම්පූර්ණ සිද්දිය වෙලා ඉවර වෙන්න කොච්චර වෙලා ගියාද බං? තත්පර 2-3ක් වගේද නැත්නම් ගොඩක් වෙලා ඔය සීන් එක දැක්කද?:confused::confused::confused:
   

  sithija.h

  Well-known member
 • Nov 21, 2008
  13,357
  6,160
  113
  Matara
  මම පොඩි කාලේ ගෙදර ඉස්සරහා රෙදි වැලේ වනලා තිබුණා ලොකු බෙඩ්ෂීට් එකක්.
  මම ගෙයින් එළියට එනකොට ඒ බෙඩ්ෂීට් එක අස්සෙන් කකුල් දෙකක් පේනවා.
  උඩින් ඔළුවක්වත් මුකුත් නෑ. යටින් කකුල් දෙක විතරයි.
  මම බයේ ගෙදර අයට කතා කළාම ආවා. එයාලා එනකොට නෑ.
  මම පිටිපස්ස හැරිලා එයාලාට කතා කරන අතරේ කකුල් දෙක අතුරුදන්.
  ඒ ඉක්මණට එතනින් යන්න විදියක් නෑ කාටවත්. :shocked:

  එතන කවුරුහරි කෙනෙක් ඉඳලා, මම ගෙදර අයට කතාකරන්න පිටිපස්ස බැලුව වෙලාවේ
  හැංඟෙන්න හැදුවා කියලා හිතුවොත්, ඒකත් වෙන්න බෑ.
  රෙද්දට මුවාවෙලා පිටිපස්සටම ගියා නම් එතන තියෙන්නේ ටිකක් ලොකු පල්ලමක්.
  ඒකේ අන්නාසි පඳුරු හෙමත් තිබුනා ඒ කාලේ. දුවන්නත් බෑ.
  ගෙදර අය එනකොටම අතුරුදන් නිසා මම දුවගෙන පල්ලම ගාවට ගිහින් බැලුවත් කවුරුත් නෑ.
  එතන ඉඳන් බැලුවාම ලොකු ප්‍රදේශයක් පේනවා පහළ. හැංඟෙන්න තැනක් නෑ.

  ඉස්කෝලේ යන්නත් කලින් වගේ ඔය සිද්ධිය වුනේ.
  තාමත් මතකයි. :eek:


  කොටු සීන් එකක්වත්ද?:eek::eek::shocked: