පොත් බෙදා දීම - 8 වන දැක්ම (Elakiri Book Donation 8th Step)

rox2030

Well-known member
 • Oct 11, 2010
  9,200
  2,194
  113
  elakiri pot එක - කාමරේ
  දෙතුන් වතාවක්ම මට මේ Thread එක මිස් උනා.

  මං රතු පෑන් 50 කුයි නිල් පෑන් 150 කුයි බාර ගන්නම්.
  බොහෝම පින් යාළුවෙ

  දෙතුන් වතාවක්ම මට මේ Thread එක මිස් උනා.

  මං රතු පෑන් 50 කුයි නිල් පෑන් 150 කුයි බාර ගන්නම්.
  බොහෝ පින් යාළුවෙ
  ------ Post added on Feb 12, 2024 at 12:04 AM

  GOOGLE SHEET හි යාවත්කාලින වන භාණ්ඩ ලැයිස්තුව සදහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.
  🌻🌻

  🎯දැනට ඉතිරි භාණ්ඩ ලැයිස්තුව පහතින් දැක්වේ.

  1. පස් රුල් පොත් අකුරු සහිත 120
  2. පස් රුල් පොත් අකුරු නොමැති 240
  4. 1/2 පිටු 80 කොටු රුල් පොත් 150
  5. පිටු 120 තනිරුල් පොත් 2200
  6. පිටු 120 කොටුරුල් පොත් 1150
  7. පිටු 120 CR තනිරුල් පොත් 600
  8. පිටු 120 CR කොටුරුල් පොත් 300
  9. පිටු 80 චිත්‍ර පොත්(A4 size) 100
  10. පිටු 40 කලු චිත්‍ර පොත් 60


  11. පිටු 80 CR තනිරුල්+රුල් නොමැති Science පොත් 120
  12. කවකටු පෙට්ටි 115
  13. පැන්සල් 1600
  14. නිල් පැන් 850
  15. රතු පැන් 300
  16. අඩි රුල් 300
  18. කටර් 300
  19. ගම් (පොඩි)- කඩදාසි අලවන 220
  20. පැස්ටල් -24 පෙට්ටි 170


  21. පාට පැන්සල් 12 පෙට්ටි 150
  22. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන නිල් 60
  23. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන කලු 60
  24. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන රතු 60
  25. කතුරු (පොඩි එවා) 210
  26. A4 සුදු කොල පැකට් 20
  27. A4 වර්න කොල පැකට් 10
  28. Box file 20
  29. ප්ලැටිග්නම්-24 පෙට්ටි 110
  30. ගුරු මෙස වලට රෙදි යාර 60ක්


  31. රටහුනු - සුදු පෙට්ටි 11
  32. රටහුනු - පාට පෙට්ටි 5
  33. කැල්කියුලෙටර් 2
  34. වයිට් බොර්ඩ් 5
  35. වයිට් බොර්ඩ් ඩස්ටර් 6
  36. Pen Drive 3
  37. කලර් ප්‍රින්ටර් 1 (all in one එකක් උනත් හරි)
  38. වොලි බොල් 1
  40. ප්ලාස්ටික් ෆයිල් 20


  41. පුස්ථකාලය සදහා සුදුසු පොත්
  42. බ්‍රිස්ටල් බොර්ඩ් වර්ණ/ සුදු 20
  43. ඩිමයි පාට 60
  44. පින්තුර කොල වර්ග 6කින් 30
  45. ඔයිල් පෙපර් - චිත්‍ර වලට 20
  46. ෆයිල් clip 30
  48. බුදු පිලිම පොඩි 11
  49. පරිගනක 1 (destop or laptop)
  50. School bag 225


  51. ප්‍රථමාධාර පෙට්ටි 1
  52. ඝන වස්තු හැඩතල සෙට් 5
  53. ඝනක රාමු 4
  54. හැඩතල කට්ටල සෙට් 5
  55. පන්ති සදහා බිත්ති ඔරලෝසු 2
  56. උස පෑනීම සදහා මෙට්ට 1
  57. රබර් බෝල 5ක් හෝ වැඩි ගණනක්
  58. ප්ලාස්ටික් බෝල 20ක් හෝ වැඩි ගණනක්
  59. ෆයිල් කවර (සාමාන්‍ය) 50  ඔයාලට දෙන්න කැමති දෙවල් කියන්න. එතකොට මට ලිස්ට් එකෙන් එවා අඩු කරලා පොස්ට් කරන්න පුලුවන්. එතකොට අපෙ අනෙක් අයට පහසුවෙයි.

  අපි ඔයාලගෙ සහයොගය ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙක සාර්ථක කර ගන්න.

  අපි අපෙම පුංචි පැටවුන්ගෙ අනාගතය සුරකින්න එක්වෙමු..

  හැමොටම ස්තුතියි...


  ------ Post added on Dec 30, 2023 at 12:18 PM
  ------ Post added on Feb 12, 2024 at 12:07 AM
   

  rox2030

  Well-known member
 • Oct 11, 2010
  9,200
  2,194
  113
  elakiri pot එක - කාමරේ
  :-) :-) :-)

  GOOGLE SHEET හි යාවත්කාලින වන භාණ්ඩ ලැයිස්තුව සදහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.
  🌻🌻

  🎯දැනට ඉතිරි භාණ්ඩ ලැයිස්තුව පහතින් දැක්වේ.

  1. පස් රුල් පොත් අකුරු සහිත 120
  2. පස් රුල් පොත් අකුරු නොමැති 240
  4. 1/2 පිටු 80 කොටු රුල් පොත් 150
  5. පිටු 120 තනිරුල් පොත් 2200
  6. පිටු 120 කොටුරුල් පොත් 1150
  7. පිටු 120 CR තනිරුල් පොත් 600
  8. පිටු 120 CR කොටුරුල් පොත් 300
  9. පිටු 80 චිත්‍ර පොත්(A4 size) 100
  10. පිටු 40 කලු චිත්‍ර පොත් 60


  11. පිටු 80 CR තනිරුල්+රුල් නොමැති Science පොත් 120
  12. කවකටු පෙට්ටි 115
  13. පැන්සල් 1600
  14. නිල් පැන් 850
  15. රතු පැන් 300
  16. අඩි රුල් 300
  18. කටර් 300
  19. ගම් (පොඩි)- කඩදාසි අලවන 220
  20. පැස්ටල් -24 පෙට්ටි 170


  21. පාට පැන්සල් 12 පෙට්ටි 150
  22. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන නිල් 60
  23. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන කලු 60
  24. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන රතු 60
  25. කතුරු (පොඩි එවා) 210
  26. A4 සුදු කොල පැකට් 20
  27. A4 වර්න කොල පැකට් 10
  28. Box file 20
  29. ප්ලැටිග්නම්-24 පෙට්ටි 110
  30. ගුරු මෙස වලට රෙදි යාර 60ක්


  31. රටහුනු - සුදු පෙට්ටි 11
  32. රටහුනු - පාට පෙට්ටි 5
  33. කැල්කියුලෙටර් 2
  34. වයිට් බොර්ඩ් 5
  35. වයිට් බොර්ඩ් ඩස්ටර් 6
  36. Pen Drive 3
  37. කලර් ප්‍රින්ටර් 1 (all in one එකක් උනත් හරි)
  38. වොලි බොල් 1
  40. ප්ලාස්ටික් ෆයිල් 20


  41. පුස්ථකාලය සදහා සුදුසු පොත්
  42. බ්‍රිස්ටල් බොර්ඩ් වර්ණ/ සුදු 20
  43. ඩිමයි පාට 60
  44. පින්තුර කොල වර්ග 6කින් 30
  45. ඔයිල් පෙපර් - චිත්‍ර වලට 20
  46. ෆයිල් clip 30
  48. බුදු පිලිම පොඩි 11
  49. පරිගනක 1 (destop or laptop)
  50. School bag 225


  51. ප්‍රථමාධාර පෙට්ටි 1
  52. ඝන වස්තු හැඩතල සෙට් 5
  53. ඝනක රාමු 4
  54. හැඩතල කට්ටල සෙට් 5
  55. පන්ති සදහා බිත්ති ඔරලෝසු 2
  56. උස පෑනීම සදහා මෙට්ට 1
  57. රබර් බෝල 5ක් හෝ වැඩි ගණනක්
  58. ප්ලාස්ටික් බෝල 20ක් හෝ වැඩි ගණනක්
  59. ෆයිල් කවර (සාමාන්‍ය) 50  ඔයාලට දෙන්න කැමති දෙවල් කියන්න. එතකොට මට ලිස්ට් එකෙන් එවා අඩු කරලා පොස්ට් කරන්න පුලුවන්. එතකොට අපෙ අනෙක් අයට පහසුවෙයි.

  අපි ඔයාලගෙ සහයොගය ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙක සාර්ථක කර ගන්න.

  අපි අපෙම පුංචි පැටවුන්ගෙ අනාගතය සුරකින්න එක්වෙමු..

  හැමොටම ස්තුතියි...


  ------ Post added on Feb 16, 2024 at 11:28 PM
   

  J Sparrow

  Well-known member
 • Jan 8, 2012
  1,552
  622
  113
  127.0.0.1
  :-) :-) :-)

  GOOGLE SHEET හි යාවත්කාලින වන භාණ්ඩ ලැයිස්තුව සදහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.
  🌻🌻

  🎯දැනට ඉතිරි භාණ්ඩ ලැයිස්තුව පහතින් දැක්වේ.

  1. පස් රුල් පොත් අකුරු සහිත 120
  2. පස් රුල් පොත් අකුරු නොමැති 240
  4. 1/2 පිටු 80 කොටු රුල් පොත් 150
  5. පිටු 120 තනිරුල් පොත් 2200
  6. පිටු 120 කොටුරුල් පොත් 1150
  7. පිටු 120 CR තනිරුල් පොත් 600
  8. පිටු 120 CR කොටුරුල් පොත් 300
  9. පිටු 80 චිත්‍ර පොත්(A4 size) 100
  10. පිටු 40 කලු චිත්‍ර පොත් 60


  11. පිටු 80 CR තනිරුල්+රුල් නොමැති Science පොත් 120
  12. කවකටු පෙට්ටි 115
  13. පැන්සල් 1600
  14. නිල් පැන් 850
  15. රතු පැන් 300
  16. අඩි රුල් 300
  18. කටර් 300
  19. ගම් (පොඩි)- කඩදාසි අලවන 220
  20. පැස්ටල් -24 පෙට්ටි 170


  21. පාට පැන්සල් 12 පෙට්ටි 150
  22. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන නිල් 60
  23. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන කලු 60
  24. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන රතු 60
  25. කතුරු (පොඩි එවා) 210
  26. A4 සුදු කොල පැකට් 20
  27. A4 වර්න කොල පැකට් 10
  28. Box file 20
  29. ප්ලැටිග්නම්-24 පෙට්ටි 110
  30. ගුරු මෙස වලට රෙදි යාර 60ක්


  31. රටහුනු - සුදු පෙට්ටි 11
  32. රටහුනු - පාට පෙට්ටි 5
  33. කැල්කියුලෙටර් 2
  34. වයිට් බොර්ඩ් 5
  35. වයිට් බොර්ඩ් ඩස්ටර් 6
  36. Pen Drive 3
  37. කලර් ප්‍රින්ටර් 1 (all in one එකක් උනත් හරි)
  38. වොලි බොල් 1
  40. ප්ලාස්ටික් ෆයිල් 20


  41. පුස්ථකාලය සදහා සුදුසු පොත්
  42. බ්‍රිස්ටල් බොර්ඩ් වර්ණ/ සුදු 20
  43. ඩිමයි පාට 60
  44. පින්තුර කොල වර්ග 6කින් 30
  45. ඔයිල් පෙපර් - චිත්‍ර වලට 20
  46. ෆයිල් clip 30
  48. බුදු පිලිම පොඩි 11
  49. පරිගනක 1 (destop or laptop)
  50. School bag 225


  51. ප්‍රථමාධාර පෙට්ටි 1
  52. ඝන වස්තු හැඩතල සෙට් 5
  53. ඝනක රාමු 4
  54. හැඩතල කට්ටල සෙට් 5
  55. පන්ති සදහා බිත්ති ඔරලෝසු 2
  56. උස පෑනීම සදහා මෙට්ට 1
  57. රබර් බෝල 5ක් හෝ වැඩි ගණනක්
  58. ප්ලාස්ටික් බෝල 20ක් හෝ වැඩි ගණනක්
  59. ෆයිල් කවර (සාමාන්‍ය) 50  ඔයාලට දෙන්න කැමති දෙවල් කියන්න. එතකොට මට ලිස්ට් එකෙන් එවා අඩු කරලා පොස්ට් කරන්න පුලුවන්. එතකොට අපෙ අනෙක් අයට පහසුවෙයි.

  අපි ඔයාලගෙ සහයොගය ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙක සාර්ථක කර ගන්න.

  අපි අපෙම පුංචි පැටවුන්ගෙ අනාගතය සුරකින්න එක්වෙමු..

  හැමොටම ස්තුතියි...


  ------ Post added on Feb 16, 2024 at 11:28 PM
  Thank you for sharing these details. Checking the list bro. I'll contact you. :)

  @rox2030 Check inbox bro
  ------ Post added on Feb 17, 2024 at 11:35 AM

  bump
  ------ Post added on Feb 18, 2024 at 11:36 AM
   
  • Like
  • Love
  Reactions: chinmak and rox2030

  rox2030

  Well-known member
 • Oct 11, 2010
  9,200
  2,194
  113
  elakiri pot එක - කාමරේ
  අපෙ J Sparrow යහලුවා විසින්
  14. නිල් පැන් 150
  15. රතු පැන් 150
  5. පිටු 120 තනිරුල් පොත් 65

  18. කටර් 60
  භාර ගත්තා. ඔබට බොහෝම ස්තුතී යහලුවේ. :love: :love: :love: :love:  GOOGLE SHEET හි යාවත්කාලින වන භාණ්ඩ ලැයිස්තුව සදහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.
  🌻🌻

  🎯දැනට ඉතිරි භාණ්ඩ ලැයිස්තුව පහතින් දැක්වේ.

  1. පස් රුල් පොත් අකුරු සහිත 120
  2. පස් රුල් පොත් අකුරු නොමැති 240
  4. 1/2 පිටු 80 කොටු රුල් පොත් 150
  5. පිටු 120 තනිරුල් පොත් 2135
  6. පිටු 120 කොටුරුල් පොත් 1150
  7. පිටු 120 CR තනිරුල් පොත් 600
  8. පිටු 120 CR කොටුරුල් පොත් 300
  9. පිටු 80 චිත්‍ර පොත්(A4 size) 100
  10. පිටු 40 කලු චිත්‍ර පොත් 60


  11. පිටු 80 CR තනිරුල්+රුල් නොමැති Science පොත් 120
  12. කවකටු පෙට්ටි 115
  13. පැන්සල් 1600
  14. නිල් පැන් 700
  15. රතු පැන් 150
  16. අඩි රුල් 300
  18. කටර් 240
  19. ගම් (පොඩි)- කඩදාසි අලවන 220
  20. පැස්ටල් -24 පෙට්ටි 170


  21. පාට පැන්සල් 12 පෙට්ටි 150
  22. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන නිල් 60
  23. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන කලු 60
  24. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන රතු 60
  25. කතුරු (පොඩි එවා) 210
  26. A4 සුදු කොල පැකට් 20
  27. A4 වර්න කොල පැකට් 10
  28. Box file 20
  29. ප්ලැටිග්නම්-24 පෙට්ටි 110
  30. ගුරු මෙස වලට රෙදි යාර 60ක්


  31. රටහුනු - සුදු පෙට්ටි 11
  32. රටහුනු - පාට පෙට්ටි 5
  33. කැල්කියුලෙටර් 2
  34. වයිට් බොර්ඩ් 5
  35. වයිට් බොර්ඩ් ඩස්ටර් 6
  36. Pen Drive 3
  37. කලර් ප්‍රින්ටර් 1 (all in one එකක් උනත් හරි)
  38. වොලි බොල් 1
  40. ප්ලාස්ටික් ෆයිල් 20


  41. පුස්ථකාලය සදහා සුදුසු පොත්
  42. බ්‍රිස්ටල් බොර්ඩ් වර්ණ/ සුදු 20
  43. ඩිමයි පාට 60
  44. පින්තුර කොල වර්ග 6කින් 30
  45. ඔයිල් පෙපර් - චිත්‍ර වලට 20
  46. ෆයිල් clip 30
  48. බුදු පිලිම පොඩි 11
  49. පරිගනක 1 (destop or laptop)
  50. School bag 225


  51. ප්‍රථමාධාර පෙට්ටි 1
  52. ඝන වස්තු හැඩතල සෙට් 5
  53. ඝනක රාමු 4
  54. හැඩතල කට්ටල සෙට් 5
  55. පන්ති සදහා බිත්ති ඔරලෝසු 2
  56. උස පෑනීම සදහා මෙට්ට 1
  57. රබර් බෝල 5ක් හෝ වැඩි ගණනක්
  58. ප්ලාස්ටික් බෝල 20ක් හෝ වැඩි ගණනක්
  59. ෆයිල් කවර (සාමාන්‍ය) 50  ඔයාලට දෙන්න කැමති දෙවල් කියන්න. එතකොට මට ලිස්ට් එකෙන් එවා අඩු කරලා පොස්ට් කරන්න පුලුවන්. එතකොට අපෙ අනෙක් අයට පහසුවෙයි.

  අපි ඔයාලගෙ සහයොගය ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙක සාර්ථක කර ගන්න.

  අපි අපෙම පුංචි පැටවුන්ගෙ අනාගතය සුරකින්න එක්වෙමු..

  හැමොටම ස්තුතියි...


   

  Janatha Jhon

  Well-known member
 • Nov 24, 2023
  488
  758
  93
  තව සැහෙන්න ලොකු ලිස්ට් එකක් තියෙනවා නේද සම්පුර්ණ කර ගන්න? මාර්තු මුල වෙනකොට ඒ ටික හොයා ගන්න පුළුවන් වෙයිද මිත්‍රයා? මොකද කරන්නේ ඒ ගැන ?

  මම කලින් රුපියල් 5,000 ක් දැම්මා ඔයාගේ එකවුන්ට් එකට පොත් ගන්න. මේ මාසේ පඩි හම්බුනාම තව කීයක් හරි දාන්නම්.

  මේ සත්කාරය සාර්ථක වේවා.
   

  rox2030

  Well-known member
 • Oct 11, 2010
  9,200
  2,194
  113
  elakiri pot එක - කාමරේ

  1. පස් රුල් පොත් අකුරු සහිත 120
  2. පස් රුල් පොත් අකුරු නොමැති 240
  4. 1/2 පිටු 80 කොටු රුල් පොත් 150
  5. පිටු 120 තනිරුල් පොත් 2135
  6. පිටු 120 කොටුරුල් පොත් 1150
  7. පිටු 120 CR තනිරුල් පොත් 600
  8. පිටු 120 CR කොටුරුල් පොත් 300
  9. පිටු 80 චිත්‍ර පොත්(A4 size) 100
  10. පිටු 40 කලු චිත්‍ර පොත් 60


  11. පිටු 80 CR තනිරුල්+රුල් නොමැති Science පොත් 120
  12. කවකටු පෙට්ටි 115
  13. පැන්සල් 1600
  14. නිල් පැන් 700
  15. රතු පැන් 150
  16. අඩි රුල් 300
  18. කටර් 240
  19. ගම් (පොඩි)- කඩදාසි අලවන 220
  20. පැස්ටල් -24 පෙට්ටි 170


  21. පාට පැන්සල් 12 පෙට්ටි 150
  22. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන නිල් 60
  23. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන කලු 60
  24. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන රතු 60
  25. කතුරු (පොඩි එවා) 210
  26. A4 සුදු කොල පැකට් 20
  27. A4 වර්න කොල පැකට් 10
  28. Box file 20
  29. ප්ලැටිග්නම්-24 පෙට්ටි 110
  30. ගුරු මෙස වලට රෙදි යාර 60ක්


  31. රටහුනු - සුදු පෙට්ටි 11
  32. රටහුනු - පාට පෙට්ටි 5
  33. කැල්කියුලෙටර් 2
  34. වයිට් බොර්ඩ් 5
  35. වයිට් බොර්ඩ් ඩස්ටර් 6
  36. Pen Drive 3
  37. කලර් ප්‍රින්ටර් 1 (all in one එකක් උනත් හරි)
  38. වොලි බොල් 1
  40. ප්ලාස්ටික් ෆයිල් 20


  41. පුස්ථකාලය සදහා සුදුසු පොත්
  42. බ්‍රිස්ටල් බොර්ඩ් වර්ණ/ සුදු 20
  43. ඩිමයි පාට 60
  44. පින්තුර කොල වර්ග 6කින් 30
  45. ඔයිල් පෙපර් - චිත්‍ර වලට 20
  46. ෆයිල් clip 30
  48. බුදු පිලිම පොඩි 11
  49. පරිගනක 1 (destop or laptop)
  50. School bag 225


  51. ප්‍රථමාධාර පෙට්ටි 1
  52. ඝන වස්තු හැඩතල සෙට් 5
  53. ඝනක රාමු 4
  54. හැඩතල කට්ටල සෙට් 5
  55. පන්ති සදහා බිත්ති ඔරලෝසු 2
  56. උස පෑනීම සදහා මෙට්ට 1
  57. රබර් බෝල 5ක් හෝ වැඩි ගණනක්
  58. ප්ලාස්ටික් බෝල 20ක් හෝ වැඩි ගණනක්
  59. ෆයිල් කවර (සාමාන්‍ය) 50  ඔයාලට දෙන්න කැමති දෙවල් කියන්න. එතකොට මට ලිස්ට් එකෙන් එවා අඩු කරලා පොස්ට් කරන්න පුලුවන්. එතකොට අපෙ අනෙක් අයට පහසුවෙයි.

  අපි ඔයාලගෙ සහයොගය ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙක සාර්ථක කර ගන්න.

  අපි අපෙම පුංචි පැටවුන්ගෙ අනාගතය සුරකින්න එක්වෙමු..

  හැමොටම ස්තුතියි...