පොත් බෙදා දීම - 8 වන දැක්ම (Elakiri Book Donation 8th Step)

rox2030

Well-known member
 • Oct 11, 2010
  9,200
  2,193
  113
  elakiri pot එක - කාමරේ
  අපේ OrangeHat යහලුවා විසින්

  48. බුදු පිලිම පොඩි 1
  51. ප්‍රථමාධාර පෙට්ටි 1
  22. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන නිල් 3
  23. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන කලු 3
  24. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන රතු 3
  5. පිටු 120 තනිරුල් පොත් 5
  14. නිල් පැන් 5
  15. රතු පැන් 5
  26. A4 සුදු කොල පැකට් 1
  27. A4 වර්න කොල පැකට් 1
  පිටු 80 තනිරුල් පොත් 5 (450)


  භාරගත්තා. බොහෝම ස්තූති යහලුවෙ.


  1. පස් රුල් පොත් අකුරු සහිත 120
  2. පස් රුල් පොත් අකුරු නොමැති 240
  4. 1/2 පිටු 80 කොටු රුල් පොත් 150
  5. පිටු 120 තනිරුල් පොත් 2130
  6. පිටු 120 කොටුරුල් පොත් 1150
  7. පිටු 120 CR තනිරුල් පොත් 600
  8. පිටු 120 CR කොටුරුල් පොත් 300
  9. පිටු 80 චිත්‍ර පොත්(A4 size) 100
  10. පිටු 40 කලු චිත්‍ර පොත් 60


  11. පිටු 80 CR තනිරුල්+රුල් නොමැති Science පොත් 120
  12. කවකටු පෙට්ටි 115
  13. පැන්සල් 1600
  14. නිල් පැන් 695
  15. රතු පැන් 145
  16. අඩි රුල් 300
  18. කටර් 240
  19. ගම් (පොඩි)- කඩදාසි අලවන 220
  20. පැස්ටල් -24 පෙට්ටි 170


  21. පාට පැන්සල් 12 පෙට්ටි 150
  22. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන නිල් 57
  23. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන කලු 57
  24. වයිට් බොඩ් මාකර් පර්මනන්ට් නොවන රතු 57
  25. කතුරු (පොඩි එවා) 210
  26. A4 සුදු කොල පැකට් 19
  27. A4 වර්න කොල පැකට් 9
  28. Box file 20
  29. ප්ලැටිග්නම්-24 පෙට්ටි 110
  30. ගුරු මෙස වලට රෙදි යාර 60ක්


  31. රටහුනු - සුදු පෙට්ටි 11
  32. රටහුනු - පාට පෙට්ටි 5
  33. කැල්කියුලෙටර් 2
  34. වයිට් බොර්ඩ් 5
  35. වයිට් බොර්ඩ් ඩස්ටර් 6
  36. Pen Drive 3
  37. කලර් ප්‍රින්ටර් 1 (all in one එකක් උනත් හරි)
  38. වොලි බොල් 1
  40. ප්ලාස්ටික් ෆයිල් 20


  41. පුස්ථකාලය සදහා සුදුසු පොත්
  42. බ්‍රිස්ටල් බොර්ඩ් වර්ණ/ සුදු 20
  43. ඩිමයි පාට 60
  44. පින්තුර කොල වර්ග 6කින් 30
  45. ඔයිල් පෙපර් - චිත්‍ර වලට 20
  46. ෆයිල් clip 30
  48. බුදු පිලිම පොඩි 10
  49. පරිගනක 1 (destop or laptop)
  50. School bag 225


  52. ඝන වස්තු හැඩතල සෙට් 5
  53. ඝනක රාමු 4
  54. හැඩතල කට්ටල සෙට් 5
  55. පන්ති සදහා බිත්ති ඔරලෝසු 2
  56. උස පෑනීම සදහා මෙට්ට 1
  57. රබර් බෝල 5ක් හෝ වැඩි ගණනක්
  58. ප්ලාස්ටික් බෝල 20ක් හෝ වැඩි ගණනක්
  59. ෆයිල් කවර (සාමාන්‍ය) 50  ඔයාලට දෙන්න කැමති දෙවල් කියන්න. එතකොට මට ලිස්ට් එකෙන් එවා අඩු කරලා පොස්ට් කරන්න පුලුවන්. එතකොට අපෙ අනෙක් අයට පහසුවෙයි.

  අපි ඔයාලගෙ සහයොගය ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙක සාර්ථක කර ගන්න.

  අපි අපෙම පුංචි පැටවුන්ගෙ අනාගතය සුරකින්න එක්වෙමු..

  හැමොටම ස්තුතියි...


   
  Last edited: